ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵅ ⵓⵙⵖⵜⵙ ⵏ ⵉⵅⴼ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵏⵓⵕⵥⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ
ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵅ ⵓⵙⵖⵜⵙ ⵏ ⵉⵅⴼ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵏⵓⵕⵥⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ 1676
ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎⴰⵏⵖ ⵃⴰⵍⵍⴰ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢ ⵏⵓ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵊⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙ ⴹⵉⵚ ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⴼⴽⴰ ⵜⴰⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵖⵜⵙ ⵉ ⵡⴰⵙ ⵙ ⵏ ⵉⵅⴼ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵊⵍⵉⴷ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 03 ⵎⴰⵢⵢ 2023 ⵏ ⵜⵏⵓⵕⵥⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⴽⵓ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵏ .

ⴳⵉ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵉ ⵏⵔⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵉⵜⴼ ⵉⵎⵉⴽ ⵏ ⵜⴼⴰⴼⵜ ⵅⴼ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵍⵎⵎⵉⵥⵜ ⵉ ⵜⴰⵣⵄⵄⴰⵎⵜ, ⴷ ⵎⴰⴷ ⵜⵉⵎ ⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵏⴳⵉⵙ ⵉⵟⵃⴰⵏ, ⴰⵡⴷ ⵓⵔ ⵏⵜⴻⵜⵜⵓ ⴰⵙⵉⵡⵍ ⵅ ⵎⴰⵎⵛ ⵜⵜⵙⴰⵔ ⵉ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵍⵓⵎ ⴰⵔ ⴷⴰⵔ ⵜⵡⵙⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵉⵏⵓ (ⴰⵛⵜ ⵡⴰⵕⴰⵢⵏ ), ⴳ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵔⴰ ⴰⵏⵙⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵜⴰⵣⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖ ⵜⵙ ⵏⵏ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ .

ⵣⴳ ⵉⵎⴷⵡⴰⵍⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⵖⴰⵍ ⵉⵏⵓ ⵏⵅ ⵖⴰ ⵙⵙⴽⵓⵜⵜⵖ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵍ 13 13 ⵏⴷ:

ⴰⵏⵎⵎⴰⵍⵏⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵜⴷⵓⵙⵍⵎⴰⴷⵏⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ, ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ: 2020.
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ : ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵅⴼ ⴽⵕⴰ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⴽⵜ ⵏⵙⴳⵓⵎⵣⵔⵓⵢⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ,1989.
ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵓⵏⵍⵎⴰⴷ ''ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ '', ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵡⵉⵙ ⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ, ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ 2022 .
ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵓⵏⵍⵎⴰⴷ ''ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ'', ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵡⵉⵙ ⵙ ⵙⵉⵏ, ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ 2022.
ⵙ ⵜⴰⵙⵖⵣⵏⵜ ⵅ ⵉⵎⴷⵡⴰⵍⵏ ⴰ ⵙ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵉⵡⵍ ⵅ ⵢⴰⵜ ⵜ ⵡⵔⵉⴽⵜ ⴷⴰⵔⵙ ⴰⵙⴰⵜⵉⴳ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴳ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⴰ, ⴰⴽⵓ ' 'ⵛⵉⵛⵏⴰⵇ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ'', ⵉⵛⵇⴰ ⵍⵃⴰⵍ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵉⵥⵉⵕ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ, ⵡⴰⵍⴰⴽⵉⵏ ⵖⴰⵙ ⴰⵏⵏⵎⵔⴰⵔⴰ ⴰⵡⴰⵍ ⵅ ⵓⴳⵍⵉⴷ ⵏⵏ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴽⵛⵎ ⵜⴼⴰⴼⵜ ⵅ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜ ⵣⴷⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵊⴰⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵉⵚⵕ ⴰ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳⵉ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵍⵜ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵜⵓⵚ ⴽⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⴼⵉⵔⵄⴰⵡⵏⵜ, ⵙⴳ ⵜⴼⴰⴽⵓⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵎⴰⵍⵏ ⵓⵢ ⴰ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵙ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵉ ''ⵜⴰⵖⵍⴰ ⵏ ⵙⵉⵡⴰ ⵜⴰⵎⵉⵚⵕⵉ ⵜ '', ⵙⵙⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⵓⵜⵔⵔⴰⵙ ⵛⵉⵛⵏⴰⵇ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵎⴰⵍ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳⵉ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙⴰ.

ⵉⵟⵃⴰ ⵓⴳⵍⵉⴷ ⵏⵏ ⴳ ⵜⵔⵉⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⵏⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⵥ 950 ⴷⴰⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵃ , ⵙⵙⵉⵏ ⵉⵟⵃⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵉⵛⵏⴰⵇ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵏ ⴰⴱⵕⵕⴰⵏⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏⵏⴰ ⵉⵏⴱⴹⵏ ⵏⵉⵖ ⵏⵏⴰ ⵉⵡⴹⵏ ⴷⴰⵔ ⵓⵣ ⴰⵎⵓⴳ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵙ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵎⵉⵚⵕⴰ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ, ⵉⵙⴽⵔ ⵛⵔ ⴰ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⴷ

ⵜⵎⵙⵜⵓⵎⴰⵏⵉⵏ ⴰⵍ ⴰⵎⵉ ⴰⵙ ⵉⵔⵔⴰ ⵉ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉ ⵉⵖⵣⵔ ⵏ ⵏⵏⵉⵍ ⴰⵙⴰⵜⵉⴳ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳⵉ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵉⵜ ⵉⵛⵇⴰⵏ ⵃⴰⵍⵍⴰ ⵙ ⵉⵎⵓ ⴽⵔⵉⵙⵏ ⵉⵎⵎⵓⴽⵔⵙⵏ ⴳ ⵉⴱⴰⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵢⵓⴼⴰ ⵜⵉ ⵎⵓⵛⵕⴰⵥ ⴳⴳⵉⵜⵏⵜ ⵓⵔ ⴰⵙ ⵙⵙⴱⴷⵏⵜ ⵉⴳⵓⴼⵏ ⵇⴰⵃ, ⵉⵇⵇⵉⵎ ⵉⵙⵙ ⵉⵔⵉⵡ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵊⵓⵖⵔⴰⴼⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⴰⵎⵉ ⵉⵙⵙⵉⵜⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⴳ ⵣⵣⵓⵎ ⵣⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵥⴰⵡ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵎⵉⵚⵕⴰ ⵙ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵓⵖ ⵍⵍⵓⵢ.

ⵜⴰⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵍⴳⴳⵯⵉⵜ ⴳ ⵓⵎⵣⵔ ⵓⵢ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵎⵉⵏⵣⵉ ⴰⵡⵡⴰⴹ ⵏⵏⵙ ⵖⵔ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⴳⵍⵉⴷ ⵏⵜ ⵜⴰ ⴷ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⴳⵜ ⵉ ⵜⴼⵔⴽⵜ ⵓⴳⵍⵉⴷ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⵏⵏ ⴰ ⵉⵃⴽⵎⵏ ⵓⵊⴰⵔ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵣⵉ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏ ⵜⴳⴳⵏ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ .

ⵔⵅⵅⵓ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵛⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⵍⵉⵡⵏ ⵉⵣⴷⴷⴰⴳⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵉ ⴰⵢⵜ ⵡⴰⵕⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰⵢ ⴰⵙⵏⵇⵔ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵚ ⴰⵏⵎⵎⴰⵙ, ⴰⵢⵜ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵎⴰ ⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ ''ⴱⵢⴰⵏⵏⵓ'', ⴽⵓ ⵉⵎⵛ ⵚⵢⵢⴼⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵉⵏⵉⵖ ⵃⴰⵟⵏ ⵜⴰⵙⵖⵔⵜ ⵏ ⴱⵢⴰⵏⵏⵓ, ⵖⵉⵔ 13 13 ⴽ ⵙⵙⵉⵏ ⵉⵄⵎⴰⴷ ⴱⴱⵢⴰⵏⵏⵓ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵄⴷⵍⵏⵜⵏ ⵣⵉ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳ ⵏ ⵓ ⵍⵉⵍⵉ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ, ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⵜⵏⵏⴹⵏ ⴳ ⵜ ⵎⵉⵣⴰⵔ ⵅⴼ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵙ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵙⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⵉⵎⵉⴽ ⵏ ⵍⴱⴰⵔⴰⴽⴰ ⵙ ⴳ ⵚⵚⵉⴼ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏⵏⵣⵓⵏⴷ:ⵜⵉⵛⵔⵉⵄⵉⵏ,

ⵉⵍⵡⵉⵣⵏ,ⵜⵉⵍⵉⵎⵓⵏⵉⵏ, ⵣⵣⵛⵜ, ⴹⴹⵕⴰ, ⵉⵇⴰⵔⵉⴹⵏ… ⵙⴳ ⵡⴰⵡⵍⵉ ⵡⵏ ⵏ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ:

ⴱⵢⴰⵏⵏⵓ ⴱⵢⴰⵏⵏⵓ ⴱⵢⴰⵏⵏⵓ ⴱⵢⴰⵏⵏⵓ
ⵜⴰⵣⴰⵔⵜ ⴳ ⴰⵏⴷⵓ ⴱⵢⴰ ⵏⵏⵓ ⴱⵢⴰⵏⵏⵓ

ⵓⵏ ⴰⵖ ⵓⵔ ⵉⵡⵛⵉⵏ ⵛⵡⴰⵢ ⴰⵜ ⵉⵇⴱⵛ ⵓⵛⵓⵔⴷⵓ
ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⵓⵏⴰ ⴰⵙⵏ ⵓⵔ ⵉⵡⵛⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵍⴱⴰⵔⴰⴽⴰ ⵉⵏⵉⵖ ⴽⴽⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵊⵊⵜ ⵉ ⵓⵄⵎⵓⴷ ⵏ ⵓⵍⵉⵍⵉ ⵏⵏ ⵉⵔⵏ ⵜⵜ ⵙ ⵓⴼⵍⴰ ⵏ ⵜ ⴳⵎⵎⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵔ ⵅⴰⴼⵙ ⵉⴽⵛⵛⵎ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⵓ ⴷⴰⵏ ⵅ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏⵏ,ⴰⵎⵎⴰ ⵓⵏⴰ ⴰⵙⵏ ⵉⵡⵛⵉⵏ ⵛⵔⴰ ⵉⵏ ⵉⵖ ⴽⵙⵉⵏ ⵉⴷⵙ ⵓⵕⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴷⴰⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵉⵜⵔⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵓⵎⵥ ⵣⵖⵔ ⵕⴱⴱⵉ ⵎⴰⴷ ⵉⵔⴰ ⵉ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙ, ⵙⵙⵉⵏ ⵖⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⵡⴹⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵎⵓⵏⵏ ⴷⴰⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⵖⵓⵔ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴼⵉ ⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵣⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⵖⵓⵜ ⵉⵏⵉⵖ ⵜⴱⴹⵓ ⴰⵙⵏ ⴽⵓⵍ ⵎⴰⴷ ⵙⵙⵎⵓ ⵏⵏ ⴰⵢⵜ ⵣⵎⴰⵏ ⵉⵏⵉⵖ ⵜⵜⵎⵓⵏⵏⵏ ⴷⴰⵔ ⵍⴼⵇⵉ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⵉⴱⵟⵟⵓⵏ, ⴰⵎⵎⴰ ⵍⵡⴰⵛⵓⵏ ⵉⵎⵇⵇ ⵔⴰⵏⵏ ⵜⵇⵇⴰⵍⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⴰⵍ ⵉⴹ ⵃⵓⵎⴰ ⵓⵔ ⵜⵏ ⵉⵜⵜⵉⵥⵉⵕ ⵓ ⵍⴰ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵍⵍⴰⵙⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵜⵙⵜⵃⴰⵏ ⴰⵜⵏ ⵢⵉⵏⵏⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵜⵉⵡⴰⵛⵓⵏⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵜⵜⵎⵓⵏⵏⵜ ⴷⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵉ ⵏⵉⵖ ⵜⵉ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵙ ⴰⵢⵜ ⵡⴰⵕⴰⵢⵏ “ⵜⵜⵔⵉⴷ” ⴷ ⵓⵇⴷⵉⴷ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵓⵢⴷⴷⵉⴷ ⵜⵣⵔⵔⵉ ⵜⴰⵙ ⵓⵜ ⴰ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ ⴼⵔⵃⵏ ⴳⵉⵙ ⵡⵓⵍⴰⵡⵏ ⵉⵏⵉⵖ ⴽⴽ ⵙⵏ ⵉⵙⵙ ⵛⵔⴰ ⵅ ⵡⵓⵍ ⵜⴻⵜⵜⵓⵏ ⵉⵙⵙ ⴽⵓⵍ ⴰⵎⵔⵔⵜ ⵏ ⵅⴰⴼⵙⵏ ⵉⴽⴽ ⵉⵏⴳⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏⴰⴼⴷⴷⵊⴰⵃ,ⵙⵙⵉⵏ ⵉⵏⵉⵖ ⵙⵙⵉⵜⵉⵎⵏ ⴰⴷ ⵅⴰⴼⵙⵏ ⵉⵏⵏⵟ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵎⵓⵏⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⴼⵔⵃⵏ ⵡⵓⵍⴰⵡⵏ.

ⴽⵓⵍ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⵙ ⵓⵙⵖⵜⵙ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⵓⵊⵍⵉⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵚ ⴳⵉ ⴰⵙ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵉⵅⴼ ⵓⵙⴳ ⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴷ ⵉⴷⵡⵍ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵏⵓⵕⵥⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ - ⴰⵔ ⵏⵙⵙⵓⵜⵓⵔ ⴰⴷ ⵔⵔⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ ⵉ ⴽⵓⵍ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵥⵖⵓⵔⴰ ⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵡⴰⴽⵛⵎ ⵙ ⵉⵎⵉ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵃⵎ ⴰ ⴰⵜ ⵖⵔⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷ ⴷ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵉⵏⵏ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵎⵉ ⵜⴰⵔ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ. ⴳ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵓⵔ ⴰⵏⵖ ⵉⵇⵇⵉⵎ ⵖⴰⵙ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ : ⵏⵙⵙⵉ ⵜⵉⵎ ⵣⵖⵔ ⴰⵢⵜ ⵜⵡⵓⵏⴽⵜ ⴰⴷ ⵎⴷⵉⵏ ⴰⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵉ ⴽⵓⵍ ⵜⵉⵎ ⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⵣⵣⵓⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴽⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵙ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙ.