ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵎⴹⴰⴽⴰⵔ (ⵉⵜⵜⵎⴷⴰⵡⴰⵍ) ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵉ ⵏ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ
ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵎⴹⴰⴽⴰⵔ (ⵉⵜⵜⵎⴷⴰⵡⴰⵍ) ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵉ ⵏ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ 1-1845
ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ, ⵏⴰⵚⵉⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵚ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ (ⵉⵎⴷⵉⵡⴰⵍ) ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵏ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵢⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵢⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ ⴷ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵍⵍⵓⵕⴹ ⵟⴰⵕⵉⵇ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵍⵓⵢⵎⴱⵉⵍⴷⵓⵏ, ⵜⵓⵎⴰ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⴷ ⴳ ⵢⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.
ⵉⵙⵏⵓⵎⵎⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵟⴰⵕⵉⵇ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵍⵓⵢⵎⴱⵉⵍⴷⵓⵏ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵎⴰⵙ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵢⵏ, ⵉⵙⵎⴰⵜⵔ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴽⵉⵙⵙⵉⵜ ⴳ ⵜⵡⵉⵜⵔ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⵙⵉⴽⵍ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⴷⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ: » ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴳ ⵉⵚⵕⴰⵢⵉⵍ ⵏ ⵉⴽⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏ ⴼⴰⵍⴰⵚⵟⵉⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵎⴰⵥⵏ, ⴷ ⴳ ⵏⵏⵉⵊⵉⵔ ⴷ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⵏⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⵉⴱⵔⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ.
ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⴰⴷ, ⵉⵙⵉⵡⵍ ⵍⵍⵓⵕⴹ ⵟⴰⵕⵉⵇ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵍⵓⵢⵎⴱⵉⵍⴷⵓⵏ, ⵅⴼ ⵉⵙⵉⵜⵉⵎⵏ ⵏⵏⵙ ⵔⵖⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ.
ⴷⴰ ⵜⴷⴷⵔ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵅⴼ ⵓⵏⵢⴰ ⵏ ⵜⵏⵔⵏⵉⵡⵜ ⵉⵣⴳⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⴷⴰⵔ ⵜⵉⵎⵎⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙ.
ⴳ ⵎⴰⵢⵢⵓ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵙⴽⵔⵏⵜ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜⵉⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴰⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴳ ⵜⴰⵡⵀⴰⵍⵜ ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⴳⵉⵙ ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⴻⵜⵜⴰⵖⵓⵍ ⵙ ⵜⴰⵎⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵔⵏⵓ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵜ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙ ⴰⵔ ⵏⵏ ⵜⴻⵜⵜⵉⵜⵜⵉ ⵙ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵙⵍⵎⴷ, ⴷ ⵓⵙⵖⵏⵣⵉ ⴷ ⵓⵏⵣⵡⵉ.

ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⵉⴷ ⴱⵓⵜⴱⴰⵖⴰ – ⴰⴳⵯⵍⵎⵉⵎ.