ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵢⵓⵣⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ ⵉ ⴳⵯⵎⴰⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⵏⵓⴽⴰⵍ (ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ) ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵙⴰⵍⵎⴰⵏ ⴰⵍ ⵙⴰⵄⵓⴷ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ
ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ
ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵢⵓⵣⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ ⵉ ⴳⵯⵎⴰⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⵏⵓⴽⴰⵍ (ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ) ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵙⴰⵍⵎⴰⵏ ⴰⵍ ⵙⴰⵄⵓⴷ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ  ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ 12252
ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ – ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ- ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ ⵉ ⴳⵯⵎⴰⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⵏⵓⴽⴰⵍ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵙⴰⵍⵎⴰⵏ ⴱⵏ ⵄⴰⴱⴷⵍⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵍ ⵙⴰⵄⵓⴷ, ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ.
ⵜⴱⴷⵔ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵙⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵢⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵓⵜⵓⵍ ⵅⴼ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⵏⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷⵓⵙⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ ⴷ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ ⵉⵙⵉⵎⵎⵉⵜⵏ, ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⵏⵏⴰⵡⵏ.
ⵜⵙⵙⵉⵙⴼⵉⵡ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵢⵓⵎⵥ ⵜⵜ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵜⵜⵓⵢ ⵏ ⵓⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴱⵏ ⵄⴱⴷⵕⵕⴰⵃⵎⴰⵏ ⵍⵄⵉⵙⴰ, ⵍⵍⵉⵖ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵏⴱⴳⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⵉⵢⴰⴹ, ⵉ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵉⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⵄ.
ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⴱⴳⵉ ⴰⴷ, ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⵏⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳⵔ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵜⵉⵙⵉⵎⵎⵉⵜⵉⵏ, ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⵏⵏⴰⵡⵏ, ⵓⵍⴰ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵏⵜ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ.


ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⵉⴷ ⴱⵓⵜⴱⴰⵖⴰ – ⴰⴳⵯⵍⵎⵉⵎ.