ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵉⵙⵍⵍⵡⵉ ⵉⵕⵥⵎ ⵉ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⵏⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵉⵙⵍⵍⵡⵉ ⵉⵕⵥⵎ ⵉ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⵏⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ 1875
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵉⵙⵍⵍⵡⵉ ⵉⵕⵥⵎ ⵉ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⵏⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡ
ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵉⵙⵍⵍⵡⵉ, ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵕⵥⵎ ⵣⵖ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵣⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵏⵓⵏ ⵏ ⵉⵏⵣⵔⴰⵡⵏ.
ⵉⵙⵎⴰⵏⴰⵔ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ, ⴳ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏⵏⵙ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⴷⴷⵣⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⴰⵜⵜⵙⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵚⵟⵕ ⴷ ⴷⴷⵓⴽⵟⵓⵕⴰ ⵃⵕⵛⵏⵉⵏ, ⵔⴰⴷ ⵜⴰⵎⵥ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙⵏ, ⵣⵖ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵣⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⵔ 10 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ.
ⵉⵙⵙⵉⵙⴼⵉⵡ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⴳ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⴰⴷ, ⵜⵉⵡⵀⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵉ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 100 ⵏ ⵓⵎⵣⵔⴰⵡ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴱⵓⵖⵍⵓⵏⵜ ⵉⴼⵓⴽⵙⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⵣⴰⵢ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⵏⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⵉⵔⵏⵓ ⵎⴰⵙ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⴼⴽⴰ ⵉ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵉⴷⴷⵣⵏ ⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ.
ⵢⴰⵡⵉ ⴷ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵊⵊ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⵙⴱⵓⵖⵍⵓⵏ ⵉⴼⵓⴽⵙⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵙⵎⵖⵔⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵜⴰⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵉⵏ, ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵡⴼⴽⴰ ⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵢⴰⵖⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴷⴷⵍⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⵉⵎⵏⵏⵇⵡⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⵣⵊⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵊⵉⵏⵓⵎ ⴷ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵉⵙⵓⴼⴰⵔ ⵉⴱⵔⵉⵜⵉⵢⵏ ⵉⵙⵉⵊⵊⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⴽⴽⵉⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⴰⵢⵉⵏ, ⴷ ⵜⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⴳ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ.
ⵉⵔⵏⵓ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵢⵓⵎⴰ ⵓⵍⴰ ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵜⵉⵜⵇⵏⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⵎⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⴷⵢⴰⵜ ⵜⴰⴳⵣⵣⵓⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵣⵣⵓⴳⵔⴰ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⴳⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵊⵉⵏⵓⵎⵉⵜ, ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⴷ ⵜⵙⵎⴷⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵜ, ⴷ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⵓⵙⵏⵉⵙ, ⵙ ⵜⵔⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⵜⴰⵏⴼⵔⴰⵏⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ.
ⵉⴱⴷⵔ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵉⵙⵍⵍⵡⵉ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙ ⵓⵙⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ 23.23 ⵉⵙⴱⴷⴷⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⵉⵡⴰⵜⵙ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵖⵓⵔ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵍⵡⵉ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.


ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⵉⴷ ⴱⵓⵜⴱⴰⵖⴰ – ⴰⴳⵯⵍⵎⵉⵎ