The disappearance of innocent hope in the Atlas Mountains.
The disappearance of innocent hope in the Atlas Mountains. 1882
ayub amelsi
My name is Ayoub, O my very dear homeland,
I disappeared, lost I don't know where I am,
I don't know if I'm still
Alive or if I'm dead, O my dear mother,
A week, already a week ago,
I don't know the name of this place,
I cry and I scream, no one can hear me,
My name is Ayoub, my dear country,
Look at me, it's me, do you hear my soul,
I'm here, I'm not far from you,
O my dear father, a week has already passed,
I don't know if I'm still
Alive or if I'm dead,
?O my dear homeland, do you hear my voice
I'm from the southeast, I'm from the southeast,
I'm just a little lost child
Lost in the mountains,
I'm not very far from you,
I'm by your side,
I don't know this strange place,
O my dear homeland,
I am from these mountains,
The Atlas Mountains,
The disappearance of innocent hope in the Atlas Mountains. 12270
?You know me
Look at my eyes, my name is Ayoub,
I left my family away from me,
My dear father, my tender mother,
My brothers, my sisters, my friends,
I grew up in this adobe house,
In this room built of stone,
I left my school and the herds
I am Ayoub, my name is Ayoub,
This little shepherd O my beloved country,
I herd sheep with my friend,
We are happy like every child
We jump the rocks,
We whistle to the echoes of the mountain,
We run barefoot in the rain,
We lay under the blazing sun,
Happy and running after cattle
Every evening my mother waits for me there
At the doorstep, my father gives me
Every day advice,
But today; lost, gone,
I don't know what this place is called,
It's a dark place, strange to me,
A completely different place
From the mountain on which I cried
On which I shouted and sang,
My dear country, my dear parents,
Find me before it's too late
My mother, my father and my brothers,
Home, neighbors and friends
I miss, O God, O homeland,
I miss their scent,
I miss them so much
The disappearance of innocent hope in the Atlas Mountains. 1-1927
I am your son, my name is Ayoub,
I'm from the southeast, I'm from the southeast,
Lost, disappeared a week ago.


Essaid Manssouri.ⵏⵏⴳⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴻⵎ ⴰⵎⴻⵍⵙⵉ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ
The disappearance of innocent hope in the Atlas Mountains. 1882
ⵇⵇⴰⵔⴻⵏ-ⵉⵢⵉ ⴰⵢⵓⴱ, ⴰ ⵜⴰⴼⴻⵔⴼⴰⵏⵜ-ⵉⵡ ⵜⴰⵄⵣⵉⵣⵜ,
ⵄⴻⵔⵇⴻɣ, ⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴷⴷⵔⴻⵖ ⵓⵔ ⵥⵔⵉⵖ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⴽⴽⴰ ⵉ ⵍⵍⵉɣ,
ⵓⵔ ⵥⵔⵉⵖ ⴰⵔⴰ ⵎⴰ ⵎⴰⵣⴰⵍ-ⵉⵢⵉ
ⵍⵍⵉⵖ ⵏⴻⵖ ⵎⵎⵓⵜⴻⵖ, ⴰⵏⵏⴰⵖ ⴰ ⵢⴻⵎⵎⴰ ⵜⴰⵄⵣⵉⵣⵜ,
ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ, ⵉⵄⴻⴷⴷⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ,
ⵓⵔ ⵙⵙⵉⵏⴻⵖ ⴰⵔⴰ ⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⵡⴰⴷⴻⴳ-ⴰ,
ⵜⵜⵔⵓⵖ, ⵙⵓⵖⴻⵖ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵓⵔ ⵉⵢⵉ-ⴷ-ⵢⴻⵙⵍⵉ
ⵉⵙⴻⵎ-ⵉⵡ ⴰⵢⵓⴱ, ⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ-ⵉⵡ ⵜⴰⵎⴰⵄⵣⵓⵣⵜ,
ⵟⵉⵍⵍⴻⵎ-ⴷ ⵖⵓⵔ-ⵉ, ⴷ ⵏⴻⴽⴽ, ⵙⵍⴻⵎ-ⴷ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵏ-ⵉⵡ,
ⴰⵇⵍ-ⵉ ⴷⴰ, ⵓⵔ ⴳⴳⵓⴳⴻⵖ ⴰⵔⴰ ⴰⵟⴰⵙ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵡⴻⵏ
ⴰⵏⵏⴰⵖ ⴰ ⴱⴰⴱⴰ ⵃⵏⵉⵏⵉ, ⵜⵄⴻⴷⴷⴰ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⴷⴷⵓⵔⵜ ⵢⴰⴳⵉ,
ⵓⵔ ⵥⵔⵉⵖ ⴰⵔⴰ ⵎⴰ ⵎⴰⵣⴰⵍ-ⵉⵢⵉ
ⵍⵍⵉⵖ ⵏⴻⵖ ⵎⵎⵓⵜⴻⵖ,
ⴰⵏⵏⴰⵖ ⴰ ⵜⴰⴼⴻⵔⴼⴰⵏⵜ-ⵉⵡ ⵜⴰⵄⵣⵉⵣⵜ, ⵜⴻⵙⵍⵉⴹ-ⴷ ⵉ ⵜⴰⵖⴻⵛⵜ-ⵉⵡ ?
ⵓⵙⵉⵖ-ⴷ ⵙⴻⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ-ⴰⵙⴰⵎⵎⴻⵔ, ⵏⴻⴽⴽ ⵙⴻⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ-ⴰⵙⴰⵎⵎⴻⵔ
ⵏⴻⴽⴽ ⴷ ⴰⵇⵛⵉⵛ ⴽⴰⵏ ⴰⵎⴻⵛⵟⵓⵃ ⵉⵄⴻⵔⵇⴻⵏ
ⵄⴻⵔⵇⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⵓⴷⵔⴰⵔ,
ⵓⵔ ⴱⵄⵉⴷⴻⵖ ⴰⵔⴰ ⴰⵟⴰⵙ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵡⴻⵏ,
ⴰⵇⵍ-ⵉ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵔⵉ-ⵏⵡⴻⵏ,
ⵓⵔ ⵙⵙⵉⵏⴻⵖ ⴰⵔⴰ ⴰⴷⴻⴳ-ⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⵡⵀⴰⵎⴻⵏ,
ⴰⵏⵏⴰⵖ ⴰ ⵜⴰⴼⴻⵔⴼⴰⵏⵜ-ⵉⵡ ⵜⴰⵄⵣⵉⵣⵜ,
ⵏⴻⴽⴽ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵓⵔⴰⵔ-ⴰ,
?ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ, ⵜⴻⵙⵙⵏⴻⵎ-ⵉⵢⵉ
ⵎⵓⵇⵍⴻⵎ-ⴷ ⵙ ⴰⵍⵍⴻⵏ-ⵉⵡ, ⵉⵙⴻⵎ-ⵉⵡ ⴰⵢⵓⴱ,
ⴵⴵⵉⵖ ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ-ⵉⵡ ⵜⴻⴳⴳⵓⴳ ⴼⴻⵍⵍ-ⵉ,
ⴱⴰⴱⴰ ⵄⵣⵉⵣⴻⵏ, ⵢⴻⵎⵎⴰ ⵜⴰⵃⵏⵉⵏⵜ,
ⴰⵜⵎⴰⵜⴻⵏ-ⵉⵡ, ⵢⴻⵙⵙⴻⵜⵎⴰ, ⵉⵎⴻⴷⴷⵓⴽⴰⵍ-ⵉⵡ,
ⴽⴽⵔⴻⵖ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ-ⴰⴳⵉ ⵏ ⵟⵟⵓⴱ,
ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵅⵅⴰⵎⵜ-ⴰⴳⵉ ⵢⴻⴱⵏⴰⵏ ⵙ ⵓⵥⵔⵓ,
ⴵⴵⵉⵖ ⴰⵖⴻⵔⴱⴰⵣ-ⵉⵡ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵇⴻⴹⵄⵉⵢⵉⵏ
ⵏⴻⴽⴽ ⴷ ⴰⵢⵓⴱ, ⵇⵇⴰⵔⴻⵏ-ⵉⵢⵉ ⴰⵢⵓⴱ,
ⴰⵎⴻⴽⵙⴰ-ⵏⵏⵉ ⴰⵎⴻⵛⵟⵓḥ ⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ-ⵉⵡ ⵜⴰⵎⴻⵄⵣⵓⵣⵜ,
The disappearance of innocent hope in the Atlas Mountains. 12270
ⴽⴻⵙⵙⴻⵖ ⵓⵍⵍⵉ ⴷ ⵓⵎⴻⴷⴷⴰⴽⴻⵍ-ⵉⵡ,
ⵏⵓⵎⴻⵔ ⴰⵎ ⵢⴰⵍ ⴰⵇⵛⵉⵛ,
ⵏⴻⵜⵜⴵⴻⵍⵍⵉⴱ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵛⵔⵓⴼⴻⵏ,
ⵏⴻⵜⵜⵚⴻⴼⴼⵉⵔ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵢⴻⵜⵜⴰⵔⵔⴰ-ⴷ ⵚⵚⵓⵜ,
ⵏⴻⵜⵜⴰⵣⵣⴰⵍ ⵉⴹⴰⵔⵔⴻⵏ ⵃⴰⴼⵉ ⵍⴳⴻⵔⵔⴰ ⵜⴻⴽⴽⴰⵜ,
ⵏⴻⵜⵜⴻⵥⵥⴻⵍ ⵉ ⵢⵉⵟⵉⵊ ⵇⴻⵙⵙⵉⵃⴻⵏ,
ⵏⴻⴼⵔⴻⵃ, ⵏⴻⵜⵜⴰⵣⵣⴰⵍ ⴰⴷ ⴷ-ⵏⴻⵔⵔ ⵍⵎⴰⵍ
ⵜⴰⵍ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⵢⴻⵎⵎⴰ ⵜⴻⵜⵜⵔⴰⵊⵓ-ⵉⵢⵉ ⴷⵉⵀⵉⵏ
ⵖⴻⴼ ⵓⵎⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵡⵡⵓⵔⵜ, ⵎⴰ ⴷ ⴱⴰⴱⴰ
ⵢⴰⵍ ⴰⵙⵙ ⵢⴻⵜⵜⵡⴻⵚⵚⵉ ⴷⴻⴳ-ⵉ,
ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵄⴻⵔⵇⴻⵖ, ⵏⵏⴻⴳⵔⴻⵖ,
ⵓⵔ ⵙⵙⵉⵏⴻⵖ ⴰⵔⴰ ⴰⵎⴻⴽ ⵉ ⴰⵙ-ⵇⵇⴰⵔⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⴷⴻⴳ-ⴰ,
ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵡⴰⴷⴻⴳ ⴱⴻⵔⵔⵉⴽⴻⵏ, ⵏⴻⴽⴽ ⵉⵙⵙⴻⵡⵀⴻⵎ-ⵉⵢⵉ,
ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵓⵎⴽⴰⵏ ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴰⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ,
ⵙⴻⴳ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵉⵖⴻⴼ ⵜⵜⵔⵓⵖ
ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ ⵙⵓⵖⴻⵖ, ⵛⵏⵉⵖ,
ⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵄⵣⵉⵣⵜ, ⴰ ⵢⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ-ⵉⵡ ⵉⵎⴻⵄⵣⵓⵣⴻⵏ,
ⴰⴼⴻⵎ-ⵉⵢⵉ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⴰⴷ ⵉⴼⴰⵜ ⵍⵃⴰⵍ
ⵢⴻⵎⵎⴰ, ⴱⴰⴱⴰ, ⴷ ⵡⴰⵜⵎⴰⵜⴻⵏ-ⵉⵡ
ⵛⴻⴷⵀⴰⵖ-ⵜⴻⵏ, ⴰⵏⵏⴰⵖ ⴰ ⵕⴻⴱⴱⵉ, ⴰⵏⵏⴰⵖ ⴰ ⵜⴰⴼⴻⵔⴼⴰⵏⵜ,
ⵜⵉⴼⴻⵏⴷⵉⵡⵉⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵛⴻⴷⵀⴰⵖ-ⵜⴻⵏⵜ,
ⵍⵓⴼⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵡⴰⵍⵉⵎ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵉ ⵜⴻⵏ-ⵊⵊⵎⴻⵖ,
ⵏⴻⴽⴽ ⴷ ⵎⵎⵉ-ⵜⵡⴻⵏ, ⵇⵇⴰⵔⴻⵏ-ⵉⵢⵉ ⴰⵢⵓⴱ,
The disappearance of innocent hope in the Atlas Mountains. 1-1927
ⵏⴻⴽⴽ ⵙⴻⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ–ⴰⵙⴰⵎⵎⴻⵔ, ⵓⵙⵉⵖ-ⴷ ⵙⴻⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ-ⴰⵙⴰⵎⵎⴻⵔ,
ⵄⴻⵔⵇⴻⵖ, ⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴷⴷⵔⴻⵖ ⴰ-ⵜ-ⴰ ⵜⵓⵔⴰ ⵜⵄⴻⴷⴷⴰ ⴷⴷⵓⵔⵜ.
ⴰⵙⴻⴼⵔⵓ ⵏ ⴻⵙⵙⴰⵉⴷ ⵎⴰⵏⵙⵙⵓⵔⵉ.


ⵜⴰⵙⵓⵖⴻⵍⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⴻⴽ ⵃⵓⴷ