ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴰ ⵜⵙⵙⴽⵜⵉ ⴰⴽⵜⵜⵓⵢ ⵡⵉⵙ 44 ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵖⵓⵍ ⵏ ⵡⴰⴷ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴰ ⵜⵙⵙⴽⵜⵉ ⴰⴽⵜⵜⵓⵢ ⵡⵉⵙ 44 ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵖⵓⵍ ⵏ ⵡⴰⴷ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ 1886
ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴽⵜⵉ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ, ⴰⴽⵜⵜⵓⵢ ⵡⵉⵙ 44 ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵖⵓⵍ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵡⴰⴷ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ ⵙⴳ ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵓⵢ ⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏ، ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⴼⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵍⴽⴰⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⴽⴰⵍⴰⵏⵜ, ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵡⴰⵖ ⵏ ⵡⴰⵚⵚⴰⴱ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⵓⵥⴰⵕⵜ.
ⴳ 14 ⵖⵓⵛⵜ 1979 ⴼⴽⴰⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵏⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵖⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴷ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ ⴳⵔ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⴹⵕⵉⵚ ⵏ ⵓⵎⵣⵏⵣⴰ, ⵙⵎⴰⵍⵏ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵙ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⴽⴰⵍⴰⵏⵜ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵢⵜⵉ ⵏ ⵉⴼⵏⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⵉⴷ ⴱⵓⵜⴱⴰⵖⴰ – ⴰⴳⵍⵎⵉⵎ