ⵎⵉⵛⵉⵍ ⴼⵓⴽⵓ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵎⵣⵔⵓⵢⵜ
ⵎⵉⵛⵉⵍ ⴼⵓⴽⵓ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵎⵣⵔⵓⵢⵜ 12279
ⵉⵍⵓⵍ ⵎⵉⵛⵉⵍ ⴼⵓⴽⵓ ⵖ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴱⵡⴰⵜⵉ ⴳ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1926, ⵖ ⵜⵓⵡⵊⴰ ⵏ ⵉⵏⵎⵖⵓⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵏⴰⴷ ⴰⵙⴽⴷⴰⵏ ⴰⴽⴰⵜⵓⵍⵉⴽⵉ, ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⴳⵏⴰⴼⵏ, ⵉⵙⵏⴰⵜⵎ ⴼⵓⴽⵓ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵍⴰⴰⵖⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵎⵣⵔⴰⵢ. ⵉⵜⵜⵓⴽⵜⵉⴱ ⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⴼⴰⵢⵍⴰⵙⵓⴼ ⵉⵃⵎⵍⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ. ⵉⵥⴹⴰⵕ ⵖ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴽⵓⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵏ ⵓⵚⴽⵓ ⴰⵡⵏⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⴼⵓⴽⵓ, ⴰⵛⴽⵓ ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼ ⵖ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵉⵙⵙⵓⵏⵛⴽⵏ ⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵙⴷⵡⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵎⴰⵢⴰⵏⵏ ⴷ ⵖ ⵓⵣⵎⵣ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⵉⵃⵎⵍ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵖ ⵜⴳⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵥⵍⴰⵢ ⵖ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵏ, ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵢⴰⴼⵓ ⵙⴳ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵖ ⵓⵙⴽⵓ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵏ.
ⵉⵥⴹⴰⵕ ⵓⵎⵓⵙⵙⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⵍⴰⵢ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⵉⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⴼⵓⵍⴽⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵏⴰⵡⵏ ⵉⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵏ, ⵖ ⵢⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙⵏ : ⴱⵉⵕ ⴱⵓⵕⴹⵢⵓ, ⴱⵓⵍ ⴼⴰⵢⵏ, ⵊⵓⵏ ⴱⴰⵙⵔⵓⵏ, ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⴷⵉ ⵙ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⴷⵓⴽⴽⵯⵍⴰ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴷ ⵍⵡⵉⵙ ⵜⵜⵓⵙⵉⵔ, ⵙ ⵢⵉⴹⵉⵚ ⵙⵔⵙ ⵉⴹⴼⵕ ⵉ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵏⵊⵎⴰⵡ, ⵢⵉⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1952. ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵉⵛⵛⵓⴽⴽⴰ ⵖ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵢⵍⴰⵙⵓⴼ ⵎⵉⵕⵍⵓ ⴱⵓⵏⵜⵉ, ⴰⵔ ⵢⴰⵇⵇⵔⴰ ⵉⵀⵉⴳⵍ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ.
ⵖ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ 1952 ⴷ 1955 ⴷ ⴹⴰⵕⵜ ⵎⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵏ ⵖ ⵜⴰⵙⵏⵉⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵍⵉⵍ, ⵉⴽⴽⵉⵜⵜⵉⵏ ⵉⵜⵙ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⴰⵔ ⵉⴷⵔⵔⵓ ⵖ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽ ⵊⴰⴽ ⵍⴰⴽⴰⵏ, ⵜⵜⵓⵙⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵓⵍⴰ ⵙ ⵜⵏⴰⵣⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⴰ ⵏ ⵏⵉⵜⵛ. ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵓⵎⵓⵙⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⴰⴱⴰⵔⵉⵣⵉ ⴰⴱⵍⴰ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1961, ⴷⴰⵜ ⵎⴰⴷ ⵉⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⴰⵔⵣⵣⵓ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⵖ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏ ⵍⵊⵏⵓⵏ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵚⵚⵓⵕⴱⵓⵏ. ⵜⴰⵍⵍⵉ ⵉⵏⵏⵓⴱⴳⴰⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵣⵣⵖ ⴷⴰⵔ : ⴱⴰⵔⵜ, ⴱⵍⴰⵏⵛⵓ, ⵎⴰⵏⴷⵕⵓ ⴷ ⴱⵔⵓⴷⵉⵍ, ⵙⵙⵏⵏ ⴰⵙ ⵡⵉⴷ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⵊⵏⵓⵏ, ⵉⴳⴰ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⵇⴱⵓⵕ. ⵖ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⴱⴰⵢⵏ ⴰⵙ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ: ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵣⵣⵔⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1963, ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵎⵉⵇⵇⵉⵔ ⵖ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⴷ ⴷ ⵓⴼⴰⵢⵍⴰⵙⵓⴼ ⵊⵉⵍ ⴷⵓⵍⵓⵣ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵯⵍ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1966 ⵔⴰⴷ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵎⵓⵔⵙ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ “ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ”, ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⴽⴰⵣⵏ ⵙ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⴼⵓⴽⵓ ⴳ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵚⴽⵉⵡⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⴽⴽⵉⵙ ⵖ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵣⵣⵖ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵜⵚⴽⴰ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵉⴽⴽⵙ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵢⵓⵜⵏ ⵙ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵖⵓⵍⵏ ⴰⵔ ⵜⵉⵣⵉ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⵜⵥⴰ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵉⵥⵥⴰⵢⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⴼⵔⵓⵖ ⵏⵏⵙ ⵉⵏⴽⴹⵏ ⵖ ⵜⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ. ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1966, ⴷ ⵖ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵓⵏⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵇⵇⵔⴰ, ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⴰⴷⵍⵉⵙ : “ⵜⴰⵕⴽⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ », ⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵖ ⵏⵜⵜⴰⴼ ⵜⴰⵖⵍⴰⵖⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵏⵉⵜⵛ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵖ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵊⵉⵏⴰⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵏⵉⵜⵛ, ⵉⵕⵥⴰ ⴼⵓⴽⵓ ⴰⵔⵣⵣⵓ ⴳ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⴷ ⴳ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ. ⵢⴰⴽⵯⵉ ⵏⵏ -ⴳ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ- “ⵜⴰⵎⵣⵔⵓⵢⵜ”, ⴷ “ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏ”, ⴷ “ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ”, ⵙ ⵎⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⵏ ⵉⵜⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵏ ⵀⵉⴳⵍ ⴷ ⵉⵎⴰⵔⴽⵙⵉⵢⵏ.
ⵢⵓⵎⵍ ⴷ ⴼⵓⴽⵓ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵓⵏⵣⵣⵓⵖ ⵙ ⵏⵉⵜⵛ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵙⵏⴽⴰⵔ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵡⵜ, ⵜⴰⴳⵯⵉ ⵉⵎⵙⵍⴰⵢⵏ ⵇⵇⴰⵃ ⵍⵍⵉ ⵉⵔⵣⵣⵓⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵖ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵏⵏⴰⵡⵜ, ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⵙⴽⴰⵔ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴹⴰⵕⵜ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ, ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ.
ⵉⵙⵙⴰⵔ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵏⴽⴰⵔⵜ ⵜⴰⵏⵉⵜⵛⵉⵜ ⵉ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⴰⵎⴷⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⴳⴳⵉⵡⵙ, ⵖ ⴷⴰⵔ ⵎⵉⵛⴰⵍ ⴼⵓⴽⵓ ⵖ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵎⵏⵏⴰⵡⵏ ⵙⴳ ⵉⵙⴼⵙⴰⵢ ⵏⵏⵙ. ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵓⵍⵍⵜ ⵙⴳ ⵜⵉⵏⵜⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⴽⵕⵓⵏⵓ ⵥⵓⴼⵢⴰⵜ ⵜⵉⴼⵍⵙⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⴷ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵉⴼⵙⵉ ⵙⴳ ⵉⵏⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⵙⵙⴰⵖ ⵏⵉⵜⵛ : “ ⵉⵏⴰⵡⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ”, ⵣⵓⵏⴷ : ⴽⴰⵏⵟ, ⵛⵓⴱⵏⵀⴰⵡⵕ, ⵙⵜⵉⵡⴰⵔⵜ ⴷ ⵙⴱⵉⵏⵙⵔ… ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵀⵉⴳⵍ. ⵖⵡⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⴼⵓⴽⵓ ⵙⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ: ( ⴰⵣⵎⵣ ⵏⵏⵖ ⵇⵇⴰⵃ ⵉⵎⵎⴰⵖ – ⵙ ⴽⵓ ⵎⴰⴷ ⵢⵓⴼⴰ- ⴰⴷ ⵉⴼⴼⵔⵜⵜⵍ ⵙⴳ ⵓⵎⵎⵉⵥ ⵏ ⵀⵉⴳⵍ, ⵙⵡⴰ ⵙ ⵓⵙⵜⵉⴷⴷⵜ ⵏⵉⵖ ⵙ ⵜⴱⵉⵙⵜⵉⵎⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏⵉⵖ ⵙ ⵎⴰⵕⴽⵙ ⵏⵉⵖ ⵙ ⵏⵉⵜⵛ).
ⵉⴹⴼⵕ ⴼⵓⴽⵓ, ⵖ ⵓⵏⴳⵉⴱⴰⵍ ⵏ ⵉⵔⵎⵎⵓⵙⵏ ⵏ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⴰ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵏⴰⵢⵜ ⵙ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵉⵣⵡⵔ ⴷ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⴷ ⵓⵣⵔⴼ; ⴰⵎⵏⴰⴷ ⵢⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵔ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ, ⴷ ⵡⴰⵔ ⴰⵣⵔⴼ, ⵡⴰⵔ ⴰⵎⵣⴰⵢ ⴷ ⵡⴰⵔ ⴰⵏⵍⵍⵉ, ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ- ⵖ ⴷⴰⵔⵙ- ⵓⵔ ⵉⵍⵖⵏ ⵉ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵉⵎⵓⵎⴽⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵉ ⵉⵙⴰⵎⴰⵜⵏ. ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴰ ⵅⴼ ⵉⵖⴷⴼ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ, ⴷ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ, ⴷ ⵖⵉⵍⴰ ⴷ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵜⵔⴰⵜ, ⵉⵔⴰⵔ ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⴱⵓⵢⵏ ⵉⵥⵖⵓⵕⴰⵏⵏ, ⵢⴰⵍⵍ ⵖ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵓⴱⵓⵢ ⴰⴱⵉⵙⵜⵉⵎⵓⵍⵓⵊⵉ, ⴷ ⴱⵍⴰ ⵜⴰⵙⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ, ⵉⵕⵥⵎ ⵙ ⵖⵎⴽⴰⵏ ⵉⴳⵔ ⵉ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵡⴰⴹⵓ ⵏⵏⵙ, ⵙ ⵓⵏⵏⵉⵍ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵃⴹⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⴽⵎⵓ ⴰⵔ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⴰⵏⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⵓⴼⵔⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⴷ ⴷⴰⵔ ⵜⵓⵔⴷⴰ ⵏ ⵓⵟⵟⵓⴼ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ, ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴰ ⵅⴼ ⵊⵊⵓ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵙⵎⵍ ⵏⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ, ⵣⵓⴷ ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵏⵜⵜⴰⴼ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵙⵙⵏⵜⵓⴷⵔⵜ.
ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴰⴷ,ⵉⵙⴱⵔⵔⴽ ⴼⵓⴽⵓ ⵙ ⵓⵏⴼⴰⵍ ⴰⴱⵉⵙⵜⵉⵎⵓⵍⵓⵊⵉ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⵙⵏ ⵖ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵜⴰⵍⵍⵉ ⴷ ⵜ ⵜⵣⴷⵉ ⵜⴰⵍⵍⴰⴳⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵜⵣⴷⴰⵢⵜ ⵜⵓⴼⵍⵉⵙⵜ ⵙ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳⵉⵙⵏ (ⴼⵉⵔⵏⴰⵏⴷ ⴱⵔⵓⴷⵉⵍ) ⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵉ ⵓⴷⵍⵉⵙ : ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵉⵎⴷⵓⵏⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ, ⵉⴼⵙⵔ ⵜ ⴳ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏⵜ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1962. ⵜⴼⴰⵡ ⵜⵣⴷⴰⴷⵢⵜ ⵏ ⴼⵓⴽⵓ ⴷ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ ⵖ ⵜⵣⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ : ⵉⵣⵓⵖⴰⵣ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⴼⵓⵍⴰ ⴰⵙⴼⵙⵉ ⵓⵙⵏⵙⵍ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵔⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵏⴳⵉⵔⵉⵜ ⴷ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⴳⵔ ⵜⵓⵙⴽⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴽⵓⴷⴰⵏⵉⵏ. ⵉⴳⴰ ⴼⵓⴽⵓ ⵖ ⴷⴰⵔ ⴱⵓⵍ ⴼⴰⵢⵏ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵖ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ.
ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵔⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴷⴰⵔ ⵉⴼⵍⵙⴰⴼⵏ ⵙ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵏⵏⴰ ⵏⵏ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ ⵅⴼ ⵜⵥⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ, ⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵖ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙⵏ. ⵉⵎⵎⴰ ⵉⵏⵎⵣⵔⵓⵢⵏ ⵓⵍⴰ ⵏⵉⵜⵜⵏⵉ ⴳⴳⵯⴷⵏ ⵖ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵉⴼⵍⵙⴰⴼⵏ ⵉ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⵏⵏⵙ, ⴰⵔ ⵉⵍⵍⵉⵖ ⵜⵕⵥⴰ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵜⵙⴳⵯⵙⴰⵏⵉⵏ ⵟⵟⴰⴱⵓ ⴰⴷ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ, ⴷ ⵢⵉⵡⵙ ⴼⵓⴽⵓ ⵖⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⴷⴰⵙ ⴳⵔ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵏⵉⵜ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⵓⴼⴰⵢⵍⴰⵙⵓⴼ ⴱⵓⵍ ⵔⵉⴽⵓ ⵍⵍⵉ ⵉⵕⵥⵎⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⴷ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵜⵙⴳⵯⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵢⴰⵡⵉ ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵉⵏⵎⵣⵔⵓⵢⵏ ⵙ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⵙ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵙⴱⵔⵔⴽⵏ : ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵜⴰⵎⴽⵜⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴰⵜⵜⵓⵜ . ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴷ ⴷⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵖ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵏⵏⵖ, ⵜⴰⵎⵣⵔⵓⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵙⵔⵙ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵉ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⴷ ⵉⵙⵙⵙⵓ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⴷⴰ ⵏⵉⵜⵛ, ⵜⴱⴱⵉ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴷ ⵉⵙⵓⴳⵔ ⵉⵀⵉⴳⵍⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵔⴽⵙⵉⵢⵏ ⴷ ⵜⴼⴰⵍⵙⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴽ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⵏⵓⴽⵣ ⵖ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⵊⵏⵓⵏ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵏ ⵏ ⵓⴱⵏⵉⵇ ⴷ ⵜⵏⴰⴳⴳⴰⵢⵜ.
ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷⴰⵔ ⵎⵉⵛⴰⵍ ⴼⵓⴽⵓ, ⵖ ⵓⵙⵎⵎⴰⵇⵍ ⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ (ⵉⴼⵓⴽⴽⴰ ⴰⵖ ⴷ, ⵖ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵏⵣⵔⵉ ⵙⴳ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵏⵍⵍⵉⵜ ⴷ ⵉⵙⵡⵜⵜⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵉⴳⵣⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ) ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵙⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵙ ⵓⴼⴼⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⵥⵉⵜⵏ ⵏ ⴽⵕⵓⵏⵓⵥⵓⴼⵢⴰⵜ ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⴰⵖⵓⵍⵏ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵎⴰⴷ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⵇⵇⵉⵍⵏ.

ⵢⵓⵔⴰ ⵜ: ⵅⴰⵍⵉⴷ ⵟⴰⵃⵟⴰⵃ

ⵉⵙⵙⵓⵖⵍ ⵜ: ⵢⴰⵃⵢⴰ ⵍⴽⴰⴱⵓⵙ