ⴰⵎⵏⵏⵉ ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ
ⴰⵎⵏⵏⵉ ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ 1892
ⴳⵉ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵅⴼ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴼⴽⵏ ⴰⵙⴰⵜⵉⴳ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⵙ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 10 ⴼⴱⵔⴰⵢⵔ 2003, ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵓⵎⵥ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴰⵎ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵎ ⵇⴰⵄ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴼⴼⵓⴳⵏ, ⵙⴳ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⵎⴰⵙⵙ ‘’ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ ⵎⴰⵙⵄⵓⴷ’’. ⵏⵜⵜⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⵏ 2019 ⴳⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ‘’ⵣⴰⴳⵓⵔⴰ’’.
ⵢⵓⵎⵥ ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⴷⵉ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵟⵟⴼ ⴰⵡⴷ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵙ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ, ⵉⵍⵍⴰ ⵖⵓⵔⵙ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵍⵎⴰⵙⵜⵕ ⵙ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷⴰⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⵜⴰⵡⵉⵜ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵙ ⵓⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷⴰⵔⵙ ⴰⵡⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵜⵉⵏ.
ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵎⵔⵣⵓ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ ⵉⵙⴽⵔ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴷⵉ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⴽⵓ ⵜⵉⵎⵃⴹⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵃⴹⴰⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2022 /2023, ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵙ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵖ ⵎⴰ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ. ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰ ⵜⵟⵃⴰ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵢⵢⵓⵔⵏ ⵣⵉ ⵓⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⴰⵔ ⵛⵓⵜⵏⴱⵉⵔ ⴷ ⵓⵢⵢⵓⵔ ⴰⴷ ⵏ ⴽⵜⵓⴱⵔ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏⵏ .ⵎⵓⵏⵏ ⴳⵉⵙ ⵜⴰⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵉⵣⵔⵏ ⵣⵉ ⴽⵓⵍ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴰⴽⵎⴰⵎ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⵉ ⴽⵓ ⴰⵢⵢⵓⵔ, ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⴰⵜⵉⴳ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵥⵕⴰ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⵃⴹⴰⵔ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⵉⵣⵔⵉ ⵅⴼ ⵜⴼⵔⴽⵜ ⴰⴷ. ⵇⴰⵄ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵎⵙⵜⵓⵎⴰⵏⵜ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵓⵔ ⴳⵉⵙ ⵉⵎⵓⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⵉⴱⴹⴰ ⵉⵎⵉⴷⴷⵣⵉⵜⵏ ⵅⴼ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ, ⴽⵓ ⵉⵛⵜ ⵉⴳⴰ ⵉⴷⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵎ ⵙ ⴽⵓ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ, ⴷ ⵉⵎⵃⴹⴰⵔⵏ ⴰⴳ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵎ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵙⵏ.
ـ ⵉⵏⵣⵡⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ :
ⵣⵔⵉⵏ ⵉⵏⵣⵡⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵖⵓⴷⴰⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⴼⴽⴰ ⵏⵖ ⴰⵎⵡⴰⵊⴱ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵉⵙⵉⵏ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ ⵏⵏⵖ ⴰⵢⵜ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵣⵉ ⵇⴰⵄ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴱⵔⴰ ⵎⴰ ⴷ ⵏⵙⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵓⵢⵏ ⵇⴰⵄ ⵏⵔⵎⵙ ⵏ ⵉⵍⵎⵎⵓⴷⵏ ⵙⴳ ⵜⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ. ⴽⵓ ⵉⴳⵔ ⵙⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴼⴽⴰ ⴰⵙ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⵙ, ⵣⵓⵏⴷ ⵜⴰⵊⵕⵕⵓⵎⵜ ⴷ ⵓⵙⴼⵜⵉ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⵉⵏ ⵉⵢⵢⵓⵔⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴰⵢ ⴳⵉ ⵣⵔⵉⵏ, ⵉⵡⵛⴰ ⴰⵡⴷ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵉ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵓⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽ ⴰⴽⴷ ⴽⵓ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⴷⵙ ⵉⵍⵓⵖⵎⴰ ⵏⵏⵙ, ⴳ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏⵓⵎⵥ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵏⵏⵖ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙ ⵏⵙⵙⵉⵔⵡ ⴰⵙⴷⴰⵡ ⵏⵏⵖ. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙ ⵉⵇⵇⵉⵎ ⵊⴰⵔⴰⵏⵖ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴰⵔ ⵉⵍⵇⵇⵓ.
ⴳⵉ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⴽⵓⵍ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵙⵉⵡⵍⵖ ⴰⴷ ⵉⵏⵉⵖ : ⵓⵔ ⵏⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵏⵜⵜⵓ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔ ⵉⴷⵏⵖ ⵓⵎⵔⵣⵓ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ, ⴷⴰⵢ ⵄⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵏⴼⴽ ⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ, ⴰⵛⴽⵓ ⵡⵏ ⵎⵎⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵓⵙⵇⵙⵉ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉ ⵉⵏⵉⵖ ⵢⴰⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ ⵢⵓⵏⴼ ⵜⵉⴼⵍⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⴷⵉ ⴽⵓ ⵜⵉⵣⵉ ⵙ ⵉⴹ ⴷ ⵡⴰⵙⵙ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ.
ⵏⴽⴽⵉⵏ ⴰⵔ ⵙⵙⵉⵜⵉⵎⵖ ⵣⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⴳⵏ ⴼⵓⵙ ⴳ ⴼⵓⵙ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⵃⴹⴰⵔⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵓⵎⵥ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵇⴰⵄ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵎⵏ ⵙⴽⵔⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ‘’ⵍⵎⵓⵕⴰⴱⵉⵟⵉⵏ’’ ⴳ ⵜⵖⵊⵉⵊⵜ ⵣⵉ ⵉⵜⵜⵡⴰⴼⴽⴰ ⵉ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵍⵎⴷ ⴽⵕⴰ ⵢⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 11 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2022.


ⵢⵓⵔⴰ ⵜ: ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⵀⵉ