ⵉⵣⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚ ⴳ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ ⵇⴰⵟⴰⵔ 2022
ⵉⵣⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚ ⴳ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ ⵇⴰⵟⴰⵔ 2022 1893
ⵢⵓⵔⴰ ⵜ : ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⵀⵉ
ⴳ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵙⵙⵏⵉⵎⵔⵖ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⴽⵓⵍ ⵢⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵎⴷⵉⵏ ⴰⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵄⵉⵡⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵙⵍⵖⵎⴰⵢ ‘’ⵡⴰⵍⵉⴷ ⵔⵔⴳⵔⴰⴳⵉ’’ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵓⵊⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵓⵎⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴳⵉ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⴰⵛⴽⵓ ⵙ ⵓⵍⴽⴰⵎ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⴷⴰⵔ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵜ ⵅⴼ ⵓ ⵖⴰ ⵢⵓⵎⵥⵏ ‘’ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ’’ ⵙ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⵉⵏ ⴷⴰ ⵜⵙⵙⵓⴷⵙ ⵜⵡⵓⵏⴽⵜ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵔ ⴳⵉ ⵓⵢⵓⵔ ⵏ ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2022. ⵙ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⴰⴷ ⵉⵔⵔⴰ ⴰⵙⴰⵜⵉⴳ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵉ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳⵉ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⴷⵉ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏⵉⵖ ⴷⵉ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⴰⵎⵏ ⵓⵔ ⵏⵜⴻⵜⵜⵓ ⵓⵔ ⵏⵙⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏⵏⴰ ⵙⵙⵉⵡⴹⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵔⵔⴳⵔⴰⴳⵉ ⵉ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⵓⵍⴼ ⴰⴷ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ.
ⵜⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵔⴰⵔⵜ ⵅⴼ ⵓⵖⵔⵔⴰⴼ ⵏ ⴷⵓⵏⵏⵉⵜ ⴳ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵓⴹⴰⵕ ⴰⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴽⵓⵍ ⴽⴽⵓⵥ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴳⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵏⴽⵜ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵜⵉ ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵇⴰⵄ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵖⵔ ⵖⴰ ⴱⴷⴷⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵣⵔⵉ ⵜⵎⵣⵉⵣⵔⵉⵜ ⴰ ⵙ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ, ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ ⴼⴽⵉⵏ ⵜⵜ ⵉ ⵜⵡⵓⵏⴽⵜ ⵇⴰⵟⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⴷⵙ ⵉ ⵜⵎⵖⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022, ⵎⵓⵏⵏⵜ ⴳⵉⵙ ⵃⴰⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⵙⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⴽⵓ ⵉⵎⵏⵣⴰⵡⵏ, ⴳⵉⵙⵏ ⵜⴰⵔⴱⵃⵜ ⵉ ⵉⵣⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚ ⵙ ⵓⵙⵍⵖⵎⴰⵢ ⵏⵏⵙ ‘’ⵔⵔⴳⵔⴰⴳⵉ’’ ⴷ ⵓⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙⵙ ‘’ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⵄ’’, ⴽⵓⵍ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⵔⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵜⵟⵟⴼ ⴰⴼⵓⵙ ⵉ ⵓⵖⵔⵔⴰⴼ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⵙ ⵜⵎⵄⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⴽⵉⴷⵙ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷⴰⵔ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵔ ⵙⴳ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⴰⵔ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ .
ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵉⵣⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵉⵛⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵔ ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⵉⵟⵃⴰ ⴷⴰⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵍⵖⵎⴰⵢ ⴰⴱⵕⵕⴰⵏⵉ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵜ ‘’ⵉⵔⴼⵉ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵔⵓⵏⴰⵔⴷ’’ ⵣⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⴷⴼⵉⵔ ⴰⵙ ⵉⴷⴷⴰ ⴷ ⵓⵙⵍⵖⵎⴰⵢ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙ ‘’ⵡⴰⵍⵉⴷ ⵔⵔⴳⵔⴰⴳⵉ’’ ⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ‘’ⵛⴼⵛⴰⵡⵏ’’, ⵍⵓⵅⵟⵏ ⵜⵇⵇⵉⵎ ⵖⴰⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⴷⵔⵓⵙⵏ ⵉ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵉⵛⵍⵉ ⵖⵔ ⵇⴰⵟⴰⵔ, ⴰⵎⵙⵙⴰⵏⵓⵏ ⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏⵜⵜⴰ ⵉⵖⵔⴰⵏ ⵉ ⵇⴰⵄ ⵉⵎⵉⵔⴰⵔⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵏⵏ ⵉ ⵜⵓⵔⴰⵔⵜ ⵙ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵓⴹⴰⵕ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵔⵏ ⵙ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵉⵖ ⵙ ⵊⴰⵊ ⵓⵏⴰⵎⵓⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵣⵓⵏⴷ ‘’ⵃⴰⴽⵉⵎ ⵣⵢⵢⴰⵛ ‘’ ⴷ ‘’’ⵎⵥⵕⴰⵡⵉ’’ ⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵙⴽⵔⵏ ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ ⵉ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⴰⴷ, ⵉⵡⵏⴰⵏ ⵉⵊⴰⵔ ⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⴷⴷⵓⵏ ⴷⴰⵔ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵓⵎⵥⵏ ⴳⵉⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⵏⵉ ⵉⵃⵍⴰⵏ .
ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ 20 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2022 ⴰⴽⴷ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵅⵡⴰⵙⵙ ⵉⵙⴰⵔ ⴱⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴹⴰⵍⵓⵚⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⵓⵢⵜ ⵙ ⵇⴰⵟⴰⵔ ⵎⵓⵏⵏ ⴳⵉⵙ ⴽⵔⴰ ⵉⵣⵍⴰⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵍⴰⵍⴱⵓⵎ ⵓⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴰⵎⵥⵡⴰⵏ ‘’ⵔⵉⴷⵡⴰⵏ’’ ⵏⵏⴰ ⵖⵏⵏⴰⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵉⵏⵛⵛⴰⴷⵏ : ⴰⴱⵓⵔⵜⵔⵉⴽⵉ ‘’ ⵓⵊⵓⵏⵏⴰ’’ ⴷ ⵍⵓⵏⴳⵓⵍⵉ ‘’ⵎⵉⵜⵔ ⴷⵊⵉⵎⵙ’’ⴰⵣⵡⵉⵍ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵜ « ⵙⵙⵓⴼⵜ ⵙ ⴰⵢⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ » ⵜⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵣⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⵏⵏ, ⵉⵜⵜⵡⴰⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏⵏ ⵜⴼⴽⴰ ⴳⵉⵙ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵏ 220 ⵉⴼⴹ ⵉⴳⵏⴷⴰⴷ, ⴰⴽⴷ ⵜⵉⵣⵍⵉⵜ ⵏ « ⵉⵏⵏⴰ ⵢⵓⵔⵊⴰⵏ » ⵏ ⵓⵎⵉⵔⴰⵔ ‘’ⵊⵓⵏⴽⵓⴳ’’. ⴷⴼⵉⵔ ⴰⵙ ⴰⴽⴷ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ 17 :00 ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ (ⵇⴰⵟⴰⵔ) ⴰⴽⴷ ⵜⵔⴱⵃⵜ ⵏ ⵍⵉⴽⵡⴰⴷⵓⵔ ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ‘’ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ’’, ⴰⵎⵎⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⴰⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⴽⵕⵡⴰⵜⵢⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵡⴰⵙ 23ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2022 ⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵛⴽⵓ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⵡⵡⴹⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⴳ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ, ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⴼⴼⵖ ⴷⴰⵔ ⴰⵎⵢⴰ ⵉ ⴰⵎⵢⴰ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙ ⴰⵡⴷ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏⵏⵖ ⴰⴽⴷ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ 27 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴳⵉ ‘’ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵜⵎⵎⴰⵎⴰ ‘’ ⵏⵏⵔⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵡⵉⵜⵉⵏ ⵉ ⵓⵎⵍⵉⵍ, ⵉⵍⵇⵇⵓ ⵙⴽⵔⵏ ⵜⴰⵎⵢⵉⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵉⵅⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵎⵍⵉⵃ , ⴰⵙⵙ ⴰⵡⴷ ⵏ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⵢⴰⵏ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⵎⵙⵍⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵔⴱⵃⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ, ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⵣⵎⵎⴻⵎⵏ ⵅⴰⴼⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵉ ⵓⵏⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵢⴰⵏ, ⴷⵉⵏⵏⴰ ⵟⵃⴰⵏ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵚ. ⵙ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⵡⵡⴹⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎ ⴰⴽⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵊⴰⵕⵏ ⵏⵏⵖ ⵍⵍⵉ -ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2010 (ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ)-ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 6 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⵙ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵙⵎⵉⵙⵙⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵏⵉⵎⵉⵔⵜ ⴰ ⴳⵉⵙ ⵓⵎⵥⵏ ⵉⵎⵉⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵔⵔⴳⵔⴰⴳⵉ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴷⴰⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵙ ⵜⵢⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵥ ⴳⵉⵙⵏⵜ ⵉⵟⵟⴼ ⵉⵎⵃⴹⵉ ⵏⵏⵖ ‘’ⵢⴰⵙⵉⵏ ⴱⵓⵏⵓ’’ ⵇⴰⵄ ⵜⵢⵉⵜⵉⵏ ⵓⵏⴳⴳⵓ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ, ⵙⴽⵔⵏ ⴰⵙⵏ ⴰⵙⵙⴽⵜⵉ ⵙ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵏ « ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ » ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴰⵔⵏ ⴰⵙⵙ 4 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 1578, ⵙⵙⵉⵏ ⵎⵓⵏⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ, ⴽⴽⵉⵏ ⵎⴰⵢⵏ ⴽⴽⵉⵏ ⵓⵔⴰⵔⵏ ⴳⵉ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⴰⴽⴷ ⵉⵣⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚ ⴰⵙⵙ ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ, ⵉⵣⵎⵔ ⵓⵎⵉⵔⴰⵔ ⴱⵓ ⵓⵟⵟⵓⵏ 18 ‘’ⵢⵓⵙⴼ ⵏⵏⵚⵉⵕⵉ’’ ⵢⴰⵏ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵙ ⵓⵣⵍⵉⴼ ⴳ ⵉⵎⵉⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵇⵇⵉⵎⵏ ⴰⵎⵎⵏ ⴰⵍ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵍⵎⴰⵜⵛ ⴷⵉ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⴰⴷ ⵉⵎⵉⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵣⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵚ ⵙⵙⴽⵛⵎⵏ ⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⴷ ⵓⴼⵔⴰ ⵅⴼ ⵡⵓⵍⴰⵡⵏ ⵏ ⵇⴰⵄ ⴰⵔⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵡⴰⵄⵄⵔⴰⴱⵏ ⴷ ⵅⴼ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵉⵎⴷⵉⵏ ⴰⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵔⵇⴱ ⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏⵏⵖ ⵙⴳ ⴷⵓⵔⴰⵔ ⴷ ⵍⵓⵡⵟⴰ, ⵎⵙⵍⴳⴰⵏ ⴳⵉ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⵉⴳⵉⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴼⵉⵕⴰⵏⵙⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2018, ⵉⵎⵙⵏⴰⵃ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵊⵉⵏ ⵙ ⵉⵏⵣⵉ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ : ‘’ⴰⵏⵏⵉ ⴼⵓⵙ ⴳ ⴼⵓⵙ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴷⵡⵍ ⵓⵎⵣⴷⴰⵢ ⵉⴼⵙⵓⵙ’’ ⵜⴰⵙⵙⵓⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏ ⵉⵎⵉⵔⴰⵔⵏ ⵓⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏⵏⵖ, ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ ⵏⵏ ⵜⵎⵓⵏ ⴷⴰⵔ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵎⴱⴰⴱⴱⵉ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙ, ⴰⵛⴽⵓ ⵣⵎⵎⴻⵎⵏ ⵅⴼ ⵉⵣⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵡⵉⵜⵉⵏ ⵉ ⵓⵎⵢⴰ. ⵙⵙⵉⵏ ⵙⴼⴼⵇⵏ ⵅⴰⴼⵙⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ ⵏ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⵜⵜⴰⴼⴳⵏ ⵅ ⵓⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ, ⴰⵡⴷ ⵓⵔⴰⵔⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ 17 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴽⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵎⵓⴷⵔⵉⵜⵛ (ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ) ⵅ ⵡⵉⵏ ⵖⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴰⵔⵜⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵜⵓⵎⵥ ⵜⴰⵔⵣⵣⵉⴼⵜ ⵜⴰⵣⴰⵍⴰⵖⵜ, ⵎⴰⵛⵛ ⵜⵖⵍⴱⵉⵜⵏ ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵉ ⵜⴳⴷⵓⵜ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵡⵉⵜ.
ⵙⴳ ⵉⵙⵡⴰⵖⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴷⴷⵊⵉⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵔ ⵜⵜⴰⵡⴹ ⴷⴰⵔ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ : ⵍⵡⵃⵍⴰⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵊⴰⵔ ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⴷ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵖⴰⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴳ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵡⴰⵀⴰ ⴰⵀⴰ ⵉⵎⵉⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵉⴳⵉⵙⵏ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⴰⴳ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵔⴱⴷⴰ ⵉⵎⵙⵏⴰⵃ ⵟⵃⴰⵏ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵉⵄⵟⴱⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⵙⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⴽⴽⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⴷⴷⵖ ⵜⵡⵡⴹ ⵜⴳⵎⵉⴹⵉ ⵉⵎⵉⵔⴰⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴼⵜⵏ ⵓⵊⴰⵔ ⵏ 75 ⴰⴳ ⵉⵜⵜⵡⴰⵏⵏⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ.
ⵙⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⵉⵛⵍⵉ ⴰⴷ ⴷⴰⵔ ⵇⴰⵟⴰⵔ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴼⴼⵓⴳⵏⴰ ⵉ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵎⵛ ⵜⵜⵡⴰⵔⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵉⵏⵉⵖ ⴷⴷⴰⵏ ⵉⵎⵉⵔⴰⵔⵏ ⴷⴰⵔ ⴰⵢⵜ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴷⵙⵏ ⴱⴹⵓⵏ ⴰⵙⵙⵓⵎⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵉⵄⵣⵣⴰⵏ ⵏ ⵓⵔ ⵜⴳⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⴷⴰⵔⵙⵏ ⴰⴳ ⵉⵟⵃⴰ ⵓⵎⵉⵔⴰⵔ ⴰⵎⵣⵣⵢⴰⵏ ⵇⴰⵄ ⴳ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵇⴰⵟⴰⵔ ⵉⴳⴰ ⵜ ‘’ⴱⵉⵍⴰⵍ ⵅⵏⵏⵓⵙ’’ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⴰⵎ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷ 221ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ, ⵢⵓⵔⴰⵔ ⵙ ⵓⵛⴱⵉⵔ ⵓⵏⴰⵎⵓⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⵙⴰⵔⵏⵜ ⴷⵉ ⵉⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵙ ⵇⴰⵟⴰⵔ ⵉⴼⴽⴰ ⴳⵉⵙ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ. ⵔⵔⵉⵏ ⴰⵙⴰⵜⵉⴳ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵉ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰⵜ ⵙ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ, ⴼⴽⵉⵏ ⵉ ⴰⵢⵜ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵉⵚⴱⵃⴰⵏ ⵅ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵡⵔⴰⵔ ⴰ ⵃⴰⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⴱⵔⵔⴰ ⵔⴰⵏⵜ ⴳⵉⵙⵏ ⵎⵓⵏⵏ ⵉⵎⵉⵔⴰⵔⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵎⵉⵔⴰⵔ ‘’ⵄⵣⴷⴷⵉⵏ ⵓⵏⴰⵃⵉ’’ ⴰⴽⴷ ‘’ⵏⵓⵔⴷⴷⵉⵏ ⴰⵎⵕⴰⴱⵟ’’ ⵜⵔⴰ ⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⴱⴰⵔⵛⴰⵍⵓⵏⴰ ⴷ ⵜⵓⵜⵏⵀⴰⵎ, ⵜⴰⵔⴱⵃⵜ ⵏ ⴼⴰⵍⵓⵏⵙⵢⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⵙⵙⵉⵡⵍ ⴳ ⵜⵎⵙⵉⵖⵜ ⵏ ‘’ⵙⴰⵍⵉⵎ ⴰⵎⵍⵍⴰⵃ’’ ⴰⵎⵎⴰ ⴰⵎⵔⵔⴰⵙ ⵏⵏⵖ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ‘’ⵢⴰⵙⵉⵏ ⴱⵓⵏⵓ’’ ⵏⵜⵜⴰ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⵉ ⵔⵢⴰⵍ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ . ⵉⵎⵊⴰⵀⴷⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵓⵎⵥⵏ ⵅⴼ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⴷⴰ ⵙⴽⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵜⵉⴳ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵉⴼⴹ ⵉⴳⵏⴷⴰⴷ . ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵉⵔⴰⵔⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵃⴰⴽⵉⵎ ⵣⵢⵢⴰⵛ ⵏⵜⵜⴰⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙ: ‘’ⵜⴰⵙⵖⵔⵜ ⵉⵏⵓ ⵉⵇⴰⵔⵉⴷⵏ ⵔⵉⵖ ⴰⵜⵜ ⴱⴹⵓⵖ ⵅⴼ ⵉⵎⵥⵍⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵉⵏⵓ’’. ⴰⵎⵏ ⵓⵔ ⵏⵜⴻⵜⵜⵓ ⴰⵙⵏⵏⵉⵎⵎⵔ ⵓⴳⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵚ ⵉ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵓⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉ ⵢⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵅ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵄⵎⵎⴰⵔⵙ ⵓⵔ ⵜⵜ ⵉⵙⴽⵔ ⴽⵔⴰ ⵓⵏⴰⵎⵓⵔ ⵙⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏⵉⵖ ⵙⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵄⵄⵔⴰⴱⵏ, ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵎⵎⵉⴷⵏ ⴰⵙⵏ ⵉⴼⴽⵉⵏ ⴰⵙⵙⵔⵖⵓⴷ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵓⵎⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵓⴹⴰⵕ « ⴱⵉⵍⵉⵀ » ⴰⵡⴷ ⵓⵔ ⵏⵜⴻⵜⵜⵓ ⴰⵙⵏⵏⵉⵎⵎⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⴰⵏⵓⵏ ⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ‘’ⵔⵉⴼⵉⵍ ⴱⴱⵓⵍ’’ « ⵢⵓⵔⴳⵏ ⴽⵍⵓⴱ », ⵍⴼⵉⴼⴰ ⵜⴼⴽⴰ ⴰⵙ ⵉ ⵇⴰⵟⴰⵔ ⵜⴰⵔⵣⵣⵉⴼⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵅ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴷⵙ ⴳⵉ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵓⴹⴰⵕ ⵙⴳ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1016 ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵉⵏⴳⵍⵉⵣ.
ⴳ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⵔⴰⴱⵢⵏ ⴷ ⵇⴰⵄ ⴰⵢⵜ ⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵙⵙⵏⵉⵎⵎⵔⵖ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵙ ⵢⵉⵍⵙ ⵓⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉ ⴽⵓⵍ ⵡⵏⵏⴰ ⵉⵎⴷⵉⵏ ⴰⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵉ ⵜⵡⵓⵏⴽⵜ ⵇⴰⵟⴰⵔ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⴰⵙⵙⵓⴷⵙ ⵉ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022 ⵙ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ 22 ⵙ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ, ⴰⵔ ⴰⵙ ⵏⵙⵙⵏⵉⵎⵎⵉⵔ ⵉ ⵜⵡⵓⵏⴽⵜ ⵏⵏ ⵜⵡⵛⴰ ⵏⵉⵖ ⵜⵇⴰⵍ ⴽⵓⵍ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵙⵉⵏⵜ ⵙ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴷⴰⵢ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵔⵉⵡⵏⵜ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵊⴰⵔ ⴰⵙⵏⵜ ⴳⵉ ⴽⵔⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵡⴰⴼⵙⵔ ⵓⴼⵔⴰ ⴷ ⵓⵙⵔⴰⴷ ⵅ ⵜⵉⴼⴼⵓⴳⵏⴰ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏ.