ⵣⴳ ⵓⵎⵃⴹⴰⵕ ⵏⵏⵛ : ⴰⵣⵓⵍ ⵙⵙⵉ ⵃⴰⵙⵙⴰⵏ ⴱⵏⵄⴰⵇⵉⵢⴰ
ⵣⴳ   ⵓⵎⵃⴹⴰⵕ  ⵏⵏⵛ : ⴰⵣⵓⵍ ⵙⵙⵉ   ⵃⴰⵙⵙⴰⵏ ⴱⵏⵄⴰⵇⵉⵢⴰ 1897
ⴰⵎ ⵍⴱⴷⴰ : ⴰⵣⵓⵍ ⵙⵙⵉ ⵃⴰⵙⵙⴰⵏ. ⴷⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵔⵣⵣⵓⵖ ⴰⴷ ⴰⵛ ⵉⵏⵉⵖ, ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵡⴰⵔ ⴷ ⴰⵛ ⴷ ⵓⵔⵉⵖ, ⵉⵅⵚⵚ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏⴷ ⴱⵍⵍⵉ ⵍⴱⴷⴰ ⵏⵙⵙⴰⵡⴰⵍ. ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵜⵓⵢⵓⵔⴷ, ⵎⴰⵛⴰ ⵍⵉⵎⴰⵔⵜ ⵏⵏⵛ ⵜⴷⴷⴰⵔ, ⵜⴷⴷⴰⵔ ⴷ ⴰⵡⴰⵍ ⵄⴰⴷ ⵢⵓⵢⵍ ⵖⴰⵔ ⵢⵉⵎⵥⵥⵓⵖⵏ, ⵉⴷⴷⴰⵔ ⵊⴰⵔ ⵜⴼⵔⴰⵢ ⴷ ⵜⵉⵔⴰ ⵉⴷ ⵜⵙⵙⴼⵔⵓⵢⴷ ⴷⴳ ⵢⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏⵏⵛ. ⵡⴰⵔ ⵣⵎⵎⴰⵔⵖ ⴰⴷ ⴰⵛ ⵉⵏⵉⵖ ⴰⵇⵇⴰ ⵥⵥⵓⵢⵜⵖ ⵛⴽⴽ, ⵎⵉⵏⵣⵉ ⴰⵎⵏ ⵜⵏⵏⵉⴷ ⴷⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵛ, ⵡⴰⵔ ⵏⵙⵙⵉⵡⵉⵍ ⵅⴼ ⵜⴼⵓⵛⵜ ⵉⴷ ⵖⴰ ⵉⵏⵇⴰⵔⵏ ⵜⵉⵡⵛⵛⴰ.
ⴰⵙⵙ ⴰ, ⵡⴰⵔ ⴷ ⴰⵛ ⴷ ⵓⵔⵉⵖ ⵛⴰ ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵔⵓⵖ ⵏⵉⵖ ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵛⵛⵜⵛⵉⵖ ⵣⵉ ⵜⵓⴷⴰⵔⵜ, ⵓⵔⵉⵖ ⴰⵛ ⴰⴷ ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵛ ⵄⴰⵡⴷⵖ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴷ ⴰⵛ ⵉⵛⵇⴰⵏ ⵓⵊⴰⵔ ⵣⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵎⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵉ ⴷⵉ ⴷⴰⵢⵉ ⵜⵊⵊⵉⴷ ⵜⵏⴷⵔⴰⴼⵖ. ⵡⴰⵔ ⵅⴰⴼⴽ ⵙⵅⴰⵔⵔⵉⵇⵖ, ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ ⵉ ⵅⴼ ⵜⵡⴰⵔⴷⵉⴷ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵛ, ⵜⴰⵔⵏⵉ, ⵎⵙⴱⴹⴰⵏ ⵣⵣⴰⵢⵙ ⵢⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵊⴰⵔⵓⵊⴰⵔ, ⵓⴷⵔⵓⵙⵏ ⵢⵏⵏⵉ ⵉⵔⵎⵙⵏ ⵉ ⵜⵛⵔⵉ ⴷ ⵡⴼⵜⴰⵃ ⴷⴳ ⵢⵉⵖⵣⴰⵔ. ⵉⵖⵣⴰⵔ ⴰ, ⵉⴷ ⴰⵏⵖ ⵉⵜⵜⴰⵡⵢⵏ ⵉⵜⵜⴰⵔⵔⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⵢⵉⴹⵏⵏⴰⴹ ⴷ ⵡⴰⵙⵙ ⴰ, ⵊⴰⵔ ⵍⴰⵣⴰⵖ ⴷ ⵡⵃⵎⴰⵍ, ⵊⴰⵔ ⵜⵏⵓⴽⵔⴰ ⴷ ⵡⵔⴱⴰⵜ… ⴷⵉ ⵇⴰⵄ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⴷⵉⵏⵏⵉ ⵢⵏⵏⵉ ⵉ ⵉⵍⵎⴷⵏ ⵎⴰⵎⵎⵛ ⵖⴰ ⵥⵡⴰⵏ ⵣⴳ ⵓⵢⴷⴷⵉⵎ ⵖⴰⵔ ⵡⵏⵏⵉ ⵏⵏⵖⵏⵉ, ⴷⵉⵏⵏⵉ ⵢⵏⵏⵉ ⵉ ⵉⵇⵇⵉⵎⵏ ⵄⴰⴷ ⵓⵢⵍⵏ ⵖⴰⵔ ⵡⴰⵔⵜⵓ ⵏⵏⵉ ⵉ ⵜⵛⵛⴰ ⵜⴼⵓⵛⵜ ⵣⴳⴳⴰ…
ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⵏ ⵜⵓⵖⴰ ⵜⵇⵇⴰⵔⴷ ⴷ ⴰⵣⵢⵔⴰⵔ, ⵎⴰⵛⴰ ⵎⵄⵍⵉⴽ ⵎⵖⴰⵔ ⴰⴷ ⵜ ⵏⵓⵢⵓⵔ ⵙ ⵜⵓⵣⵣⴳⴳⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ, ⴰⵎⵏ ⵉⵍⵍ. ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ/ⴰⵔⵉⴼⵉ, ⵉⵜⵜⴰⵔⵊⴰ, ⵎⴰⵛⴰ ⵅⵎⵉⵏⵏⵉ ⴷ ⵉⵜⵜⴽⴽⴰⵔ ⵡⴰⵔ ⵜⵜ ⵉⵜⵜⵉⴼ ⵛⴰ –ⵜⵉⵔⵊⴰ- ⴷⵉ ⵜⵉⴷⵜ, ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵉⵜⵜⴻⵜⵜⵓ ⴱⵍⵍⵉ ⵜⵉⵔⵊⴰ ⵜⴰⵙ ⴷ ⵙ ⵍⵅⴷⵎⵜ (ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ). ⵙ ⵓⵛⵔⴰⵣ ⵉ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵉⵎⵏⴷⵉ, ⵡⴰⵅⵅⴰ ⴰⵏⵥⴰⵕ ⵓⵥⵖⵏⵜ ⵜⴰⵍⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴹⵓⵇⵇⵥ ⵏⵏⵙ.
ⵥⴳⴳⴰ ⵜⵓⵢⵓⵔ ⴷ, ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵔⵏⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔ ⵅⴰⴼⵉ, ⴰⵎⵏ ⵖⴰ ⵜⵇⵇⵉⵎ ⵍⴱⴷⴰ ⵜⵎⵖⴰⵔ, ⴱⴷⴷⵖ ⵅⴼ ⵜⵛⵍⵉ, ⴰⵅⴰⵕⵕⵚ ⵉⵜⵜⵡⴰⵛⵔⴼ ⵙ ⵢⵉⵙⵖⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵟⴱⵀⴹ. ⴰⴽⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷ, ⵡⵡⴹⵖ ⴰⴷ ⵙⵙⵏⵖ ⴱⵍⵍⵉ ⵉⵅⵚⵚ ⴰⴷ ⵏⴽⴽⴰⵔ ⴰⴷ ⵏⵡⴹⴰ, ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵉⵇⵙⵃ, ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏⵏⵉ ⵏ ⵜⵃⵏⵢⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵉⴼ ⵉⴷ ⵉⵡⴹⴰⵏ, ⵉⵅⵚⵚ ⴰⴷ ⵏⴽⴽⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⵏⵜ ⵏⵙⴱⴷⴷ ⵜⴰⵏⵢⴰⵜⴰ , ⵅⵎⴰ ⵡⴰⵔ ⵅⴰⴼⵏⵖ ⴷ ⵉⵡⵟⵟⵉ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵉ ⵣⴳⴳⴰ ⵜ ⵉⴷ ⵏⴰⵔⵔⴰ ⵖⴰⵔ ⵜⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ.
ⴷⴳ ⵢⵉⵊⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ, ⵖⴰⵔⵉ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵎⵏⵏⴰ ⴰⵔⵣⵣⵓⵖ ⴰⴷ ⴰⵛ ⵜⵏⵜ ⵉⴷ ⵉⵏⵉⵖ, ⵎⴰⵛⴰ ⵙⵙⵏⵖ ⴰⵡⴰⵍ ⵡⴰⵔ ⵉⵜⵜⵊⵊⵉ ⵍⵉⵎⴰⵔⵜ ⴰⵎⵏ ⵜⵓⵖⴰ ⵜⵇⵇⴰⵔⴷ ⵍⴱⴷⴰ. ⵎⴰⵎⵎⵛ ⵎⵎⴰ, ⴰⴷ ⴰⵛ ⵉⵏⵉⵖ ⵅⴼ ⵍⵅⴷⵎⵜ (ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ) ⵉ ⵣⵣⴰⵢⵉ ⵜⴻⵜⵜⴰⵔⴷ, ⴳⴳⵯⴰⵔⵖ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵜⵙⴰⵍⵉⵖ, ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵜⵓⵖⴰ ⵏⵏⵉⵖ ⴰⵛ ⵜⵇⵙⵃ ⵅⴰⴼⵉ, ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵛ ⴷ ⵡⵏⵏⵉ ⴷⴰⵢⵉ ⵉⵊⵊⵉⵏ ⵄⴰⴷ ⵟⵟⴼⵖ ⴷⵉ ⵜⵛⵍⵉ, ⵄⴰⴷ ⴰⴷ ⴷⴰⵢⵙ ⵟⵟⴼⵖ. ⵜⵙⵙⵏⴷ, ⵄⴰⴷ ⵜⵄⵇⴰⵍⵖ ⵓⵎⵉ ⴷⴰⵢⵉ ⵜⵏⵏⵉⴷ : ⵎⴰⵍⴰ ⴰⵇⵇⴰ ⵜⵜ ⴷⵉ ⵜⵣⵉⵔⵉ ⴳⵄⵄⴷ ⴰⵡⵉ ⵜⵜ ⵉⴷ, ⵎⴰⵍⴰ ⴷⵉ ⵔⴰⵍⵍⴰⵖ ⵏ ⵓⵢⵍⴰⵍ ⵖⴹⵚ ⵙⴳⵄⵄⴷ ⵉⵜⵜ ⵉⴷ… ⵡⴰⵔ ⵅⴰⴼⴽ ⵙⵅⴰⵔⵔⵉⵇⵖ ⵛⴰ, ⵉⵙⵙⴰⵃⴰⵍ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵡⴰⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⴷⵔⵓⵙⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⵉⴱⴰⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⵢⵓⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⵎⵙⴰⴼⴰⴹ ⵅⴼ ⵜⴼⵔⴰⵢⵜ ⴷ ⵙⵙⵎⵖ, ⴰⵎⵏ ⵉⵎⵚⴰⴼⴰⴹ ⴱⵓⵀⴱⵍ ⵏⵏⵛ ⵅⴼ ⴰⵔⵔⵉⵎⵜ ⵏⵏⵛ ⵊⴰⵔ ⵜⴼⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ.
ⵜⵙⵙⵏⴷ, ⵛⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰⵜⵉⵏ, ⵇⵇⴰⵔⵖ ⴱⵍⵍⵉ ⴰⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⴽⵉⴷⵛ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏⵏⵛ, ⵎⵖⴰⵔ ⵉⵙⵙⴰⵔⵙ ⴰⵢⵉ ⴷⵉ ⵜⵃⴰⵕⵢⴰⴹⵜ, ⵍⴱⴷⴰ ⴷ ⴰⵏⵅⴹⴼ ⵣⵉ ⵜⴰⵙⵙⵓⵜ, ⵍⴱⴷⴰ ⴷ ⴰⵏⵅⵍⵄ, ⴷ ⴰⵎⵏⵓⵙ, ⵎⴰ ⵉⵇⵇⵉⵎ ⵛⴰ, ⵜⵜⵓⵖ ⵜ? ⵎⵉⵏⵅⴼ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵅⴼ ⵢⵉⵊⵜ ⵏ …. ⵡⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵔⵉ ⵅⴼ ⵢⵉⵙⵎ ⵉⵏⵓ ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵔⴱⵓⵖ ⵅⴼ ⵢⵉⵔⵉ ⵉⵏⵓ. ⴰⴽⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷ, ⵔⵎⵙⵖ ⴱⵍⵍⵉ… ⴱⵍⵍⵉ ⴰⴼⵜⴰⵃ ⴷⴳ ⵢⵉⵖⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⵔⴰⵙ, ⵉⵙⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵎⵉⵏ ⵡⴰⵔ ⵉⵙⵙⵉⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ, ⵉⵖⵣⴰⵔ ⴰ ⵉ ⵉⵜⵜⴰⵡⵢⵏ ⵖⴰⵔ ⵓⵢⵍⴰⵍ ⴰⵛⵎⵍⴰⵍ ⵎⴰⵏⵉ ⵏⵙⵙⵍⵎⴷ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴷ ⵍⴳⵏⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏⵏⵖⵏⵉ ⵣⴳ ⵡⴰⵎⵉ ⵉⵙⵙⵏⵜⴰ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ. ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵓⴷⵎ ⵏ ⵡⴰⵢⵍⴰⵍ ⴰⵛⵎⵍⴰⵍ ⵉ ⵖⴰⵔ ⵜⵅⵣⵣⴰⵔⴷ ⵎⴰⵏⵉ ⵜⵣⴷⵖⴷ ⵍⵅⵅⵓ.
ⴰⵀ ! ⵅⵎⴰ ⵡⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵓⵖ, ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⴰ, ⵎⵖⴰⵔ ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵛ ⵉⵏⵉⵖ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ, ⵜⵓⵖⴰ ⴰⵔⵣⵣⵓⵖ ⴰⴷ ⴰⵛ ⵜ ⵉⵏⵉⵖ ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏⵏⵉ… ⵓⵎⵉ ⵉ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳ ⵓⴼⵔⴰⵢ, ⴰⵡⴰⵍ ⴰ ⴷ: ⵜⵅⵙⵖ ⵛⴽⴽ
ⵙⵓⵢⴰ, ⵇⵇⴰⵔⵖ ⴰⵛ, ⴰⵍ ⴰⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏ, ⵜⴰⵡⴰⵙⵉⵜ ⵉⵏⵓ ⵖⴰⵔⴽ ⴷ ⴰⵡⴰⵔⴷⵉ : ⴰⵡⴰⵔⴷⵉ ⵏ ⵍⵅⴷⵎⵜ ⵡⴰⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉ ⵓⵚⵎⵎⵉⴹ ⵉⵜⵜⵡⴹⴹⴰⵕ ⵉⵜⵜ. ⴰⵇⴰⴷⵉ ⵡⴰⵔ ⴷ ⴰⵛ ⵉⵜⵜⵇⵉⴷⴷⵉ, ⵎⵖⴰⵔ … ⴰⵍ ⴰⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰ ⴰⵢⵔⴰⴷ ….


ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴼⴰⵔⵉⵙⵉ