ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴼ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ
ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴼ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ 3-----36
ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵉⵔⵉⵏ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⴼ ⵓⵔⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⵎⵇⵇⵍ ⴳ ⵜⴼⵓⵖⴰⵍⵜ, ⵔⴰⴼ ⵜⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⵡⵉⵙ ⵀⴰⵎⴼⵔⵙⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵔⵣⵓⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⴼ ⵜⵣⵣⵉⴳⵣⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⴳ ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ, ⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 04 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2023 ⴳ ⵜⵉⵙ 14 ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.