ⵍⵓⴽⵢⵓⵚ ⴰⴱⵓⵍⵢⵓⵙ…ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ
ⵍⵓⴽⵢⵓⵚ ⴰⴱⵓⵍⵢⵓⵙ…ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ 3-----37
ⴰⵡⵔⵉⴽ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵔⴰⵏ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵍⵓⴽⵢⵓⵚ ⴰⴱⵓⵍⵢⵓⵚ ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵙ ⵓⴼⵓⵍⴰⵢ.
ⵎⴰⵛⵛ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⵉⴳⴰⵜ ⵍⵓⴽⵢⵓⵙ ⴰⴱⵓⵍⵢⵓⵙ ⵜⵉⵙⵓⵙ.
ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴰⵙⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⴼⵍⵙⴰⴼ ⴷ ⵓⵎⵙⴳⵏⴰⴼ ⵙⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵉⴷⴷⵔ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ.
ⵉⵍⵓⵍ ⵓⴼⵓⵍⴰⵢ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 125 ⴰⵎⵉⵍⴰⴷⵉ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵎⴰⴷⴰⵡⵔⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵎⴰⴷⴰⵡⵓⵔⴰⵛ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵉⵎⵎⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 180 ⴰⵎⵉⵍⴰⴷⵉ.
ⵍⵓⴽⵢⵓⵚ ⴰⴱⵓⵍⵢⵓⵙ…ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ 3-----37
ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵏⵣⵓⵜ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⴷⴰⵡⵔⴰ, ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵖⵔⴰ ⵓⴳⵉⵙⵜⵉⵏ ⴷ ⵎⴰⴽⵙⵉⵎⵓⵙ ⴷ ⵎⴰⵔⵜⴰⵢⵏⵓⵙ ⴽⴰⴱⵉⵍⴰ.
ⴳ ⵜⵣⵡⵉⵔⵉ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵉⵏ ⵓⴼⵍⴰⵢ ⵖⴰⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ: ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵉⵍⵍⵎⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⵢⵓⵏⴰⵏⵉⵜ.
ⵉⵖⵔⴰ ⵓⵍⴰ ⵖ ⵇⴰⵔⵟⴰⵊ, ⵉⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⵓⵍⴰ ⵙ ⴰⵜⵉⵏⴰ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵖⵔⴰ ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰ.
ⵢⵓⵔⴰ ⵓⴱⵓⵍⵢⵓⵙ ⵏⵖ ⴰⴼⵓⵍⴰⵢ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵖ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ.
ⵍⵓⴽⵢⵓⵚ ⴰⴱⵓⵍⵢⵓⵙ…ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ 3-----37
ⵉⴳⴰ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ “ⴰⵙⵏⵓⵙ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ” ⵡⴰⴷ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⴳⵉⵙ ⵜⴰⵍⵍⴰⵙⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵄⵔⵔⵉⵎ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴼⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵓⵙ ⵙ ⵜⴼⵕⴼⵕⴰ.


ⵢⵓⵔⴰ ⵜ : ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵏⴰⵊⵉⴱ