ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵓⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵖⴰⵕⵏⴰⵟⴰ
ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵓⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵖⴰⵕⵏⴰⵟⴰ 13-84
ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⵉⵍⴰⵔ ⴰⵔⴰⵏⴷⴰ ⵔⴰⵎⵔⵉⵣ ⵜⴰⵎⵏⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵖⴰⵕⵏⴰⵟⴰ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⴰ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵕⴰⵅⴰ ⴰⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⵙⵉⵙⴼⵉⵡⵏ ⵅ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵅⴰ ⵓⵍⴰ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ: ⵎⴰⴷ ⵔⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ? ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.
ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⵉⵍⴰⵔ ⴰⵔⴰⵏⴷⴰ ⵙⴳ ⵉⵎⵣⵡⴰⵔⴰ ⵍⵍⵉ ⵙⵏⴰⵍⵏⵉⵏ ⵜⵎⴰⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵖⴰⵕⵏⴰⵟⴰ, ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ 90 ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵜⵙⵔⵙ ⵜⴰⵙⵓⵎⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴽⵔ ⵏ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⵉⵡⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵖⴰⵕⵏⴰⵟⴰ.
ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵍⴷⴰ ⴳ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵔⵔⴰⴳⵜ ⵍⵍⵉ ⵙⴽⵔⵏⵜ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴳ ⵜⵣⵏⴰⵅⵜ (ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ) ⵙ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ, ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⴼ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.