ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴷⴷⵓⵎⵉⵏⵉⴽⴰⵏ ⴷⴰ ⵜⵙⵎⴰⵢⵏⵓ » ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⴳⴷⴰⵣⵜ ⵙ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ, ⴷ ⴰⵔ ⵜⵥⵕⵕⴰ ⵙ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵜⵓⵎⵏⵉⴳⵜ ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ
ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴷⴷⵓⵎⵉⵏⵉⴽⴰⵏ ⴷⴰ ⵜⵙⵎⴰⵢⵏⵓ  » ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⴳⴷⴰⵣⵜ ⵙ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ, ⴷ ⴰⵔ ⵜⵥⵕⵕⴰ ⵙ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵜⵓⵎⵏⵉⴳⵜ ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ 12224
ⵜⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴷⴷⵓⵎⵉⵏⵉⴽⴰⵏ « ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⴳⴷⴰⵣⵜ ⵙ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ » ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰ ⴰⵙ ⴰⵔ ⵜⵥⵕⵕⴰ ⵙ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵜⵓⵎⵏⵉⴳⵜ « ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ».
ⵉⵙⵙⵉⵙⴼⵉⵡ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ, ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵚⵉⴹⵢⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴷⴷⵓⵎⵉⵏⵉⴽⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵕⵓⴱⵉⵕⵟⵓ ⴰⵍⴼⴰⵔⵉⵣ, ⵢⵓⵣⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵓⵎⴳⵉⴷⴷⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵢⵓⵍⵍ ⵙⵉⵙ ⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ – ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ- ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴷⴷⵓⵎⵉⵏⵉⴽⴰⴱ, ⴱⵓ ⵜⵎⵎⵓⵖⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵡⵉⵙ ⴰⴱⵉⵏⴰⴷⵉⵔ, ⴰⵎⵏⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵜⴰⵔⴰⵎⵜ ».
ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⴰⴷ, ⵉⵔⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ, ⴰⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴷⴷⵓⵎⵉⵏⴰⴽⴰⵏ » ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ » ⵜⵙⵎⴰⵏⴰⵔ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ » ⴷⴰ ⵜⵥⵕⵕⴰ ⵙ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵜⵓⵎⵏⵉⴳⵜ ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ».
ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴷⴷⵓⵎⵉⵏⵉⴽⴰⵏ » ⴷⴰ ⵜⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2007 ⴷⴰ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⴰⵏⵉⵍⴰⵡ ⴷ ⵓⵎⴰⴳⵍⴰⵢ ⵖⵓⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⵙⵙⴳⵍⴰⵏⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵍⴽⵎⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵎⵀⴰⵡⴰⴹⵏ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ.
ⵉⴼⴼⵖ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⴷⴷⵓⵎⵉⵏⵉⴽⴰⵏ ⵉⵙⵙⵍⴽⵎ ⴰⵎⴳⵉⴷⴷⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵎⴰⵙ ⴷ « ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⵡⵉⵙ ⴰⴱⵉⵏⴰⴹⵕ ⵉⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵜⵉⵔⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵢ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵉⵏ
ⴷ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ » ⴳⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴷⴷⵓⵎⵉⵏⵉⴽⴰⵏ.


ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⵉⴷ ⴱⵓⵜⴱⴰⵖⴰ – ⴰⴳⵯⵍⵎⵉⵎ