ⴰⵏⵉⵙⴰ ⵍⵃⵎⴰⵔⵉ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⴼⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ
ⴰⵏⵉⵙⴰ ⵍⵃⵎⴰⵔⵉ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⴼⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ 1864
ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵜⴰⵢ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴰⵏⵉⵙⴰ ⵍⵃⵎⴰⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⴼⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ, ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ 2023.
ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴰⵏⵉⵙⴰ ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵖⴰⵏⵖⵓⵏ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉ, ⵜⵙⵙⵓ ⵜⴰⵎⵙⵙⵡⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵜⴰⵔⵏⵏⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵙⵖⵔⵜ ⵏ ⵜⵣⵎⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚ ⵙ ⵓⴼⵜⴰⵎ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ.
ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵡⴼⴽⴰ ⴰⵙⵏⵜ ⵜⵢⵉⵜⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⵓⵔⵜ ⴹⴰⵕⵜ ⵏⵍⵍⵉⵖ ⵜⴹⵕ ⵊⵊⵕⴰⵢⴹⵉ ⴳ ⵓⵎⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⵎⵀⴰⵍ, ⵜⵖⵉ ⵜⵜ ⵜⵏⴹⴰⴼⵜ ⵜⴰⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵉⵜ, ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⵜⴰⵖⵓⵍ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵉ ⴰⵏⵉⵙⴰ ⵍⵃⵎⴰⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵡⴰⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵔⵏⵏⴰⵡⵜ ⵉ ⵉⵎⵙⵜⵉ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ (ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵜ 45+4)
ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⵔⵏⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ, ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⵉⵎⵙⵜⵉ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ 6 ⵜⵏⵇⵇⴰⴹ, ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⵉ ⴰⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵙ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵡⵉⵜⵉⵏ, ⵉⴳ ⵉⵎⵙⵜⵉ ⵏ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵙ 4 ⵜⵏⵇⵇⴰⴹ, ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵙ 1 ⵜⵏⵇⵇⵉⴹⵜ.ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⵉⴷ ⴱⵓⵜⴱⴰⵖⴰ – ⴰⴳⵯⵍⵎⵉⵎ