ⴰⵕⵟⵓⵕ ⵛⵓⴱⵏⵀⴰⵡⵕ: ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ
ⴰⵕⵟⵓⵕ ⵛⵓⴱⵏⵀⴰⵡⵕ: ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ 1877
ⴰⵕⵟⵓⵕ ⵛⵓⴱⵏⵀⴰⵡⵕ ( ⵙ ⵜⵍⴰⵍⵎⴰⵏⵉⵜ Arthur_Schopenhauer) (22 ⴱⵕⴰⵢⵕ 1788- 21 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 1860) ⴷ ⴰⴼⵍⵙⴰⴼ ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ, ⵙⴳ ⵜⵡⵢⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ « ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵜⵉⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ » ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1818 (ⵉⴼⴼⵖ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⵎⵉⵔⵉⵡ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1844). ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵉⵜ ⵉⴱⵓⴽⴹⵏ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⴳ ⵜⵢⵎⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ (ⵏⵓⵎⵉⵏⵓⵏ).
ⵉⵚⴽⴰ ⵛⵓⴱⵏⵀⴰⵡⵕ ⵜⵉⵡⵏⴳⵉⵎⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵡⵉⵍ ⴽⴰⵏⵟ, ⵉⵙⵙⴳⵎ (ⵢⵓⵙⵉ) ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵡⵔⵔⵉ ⴷ ⵓⵖⴰⵔⴰⵏ ⵡⴰⵔ ⴰⵙⴳⴷ, ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⴳⵉ ⵜⵉⵡⵏⴳⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵡⵜ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ.
ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵛⵓⴱⵏⵀⴰⵡⵕ ⵙⴳ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⵉⵜⴰⵔⴰⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⵉⵙⵙⵍⵎⴷⵏ ⴷ ⵡⴰⵖⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵏⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵜⴰⵀⵉⵏⴷⵉⵜ, ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵍⵇⵇⵉ ⴷ ⵓⵣⵣⵔⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵢⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵢⴰ ⴳ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵜⴰⵀⵉⵏⴷⵉⵜ (ⵏⵏⴰ ⵓⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵓⵃⵍⵉⵙ ⴷ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵓⵔ ⵉⴳⵉⵏ ⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵎⴽⵍⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴼⴰⵡ). ⵜⵜⵓⵙⵏⵓⵎⵎⴰⵍⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵛⵓⴱⵏⵀⴰⵡⵕ ⵎⴰⵙ ⴳⴰⵏⵜ ⴰⵙⵎⴷⵢⴰ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵉ ⵓⵣⵣⵓⵔⴽ ⴰⴼⵍⵙⴰⴼ.