ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵅ ⵓⵙⵖⵜⵙ ⵏ ⵉⵅⴼ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵏⵓⵕⵥⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ
ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵅ ⵓⵙⵖⵜⵙ ⵏ ⵉⵅⴼ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵏⵓⵕⵥⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ 1898
ⵢⴰⵔⴰ ⵜ : ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⵀⵉ
ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎⴰⵏⵖ ⵃⴰⵍⵍⴰ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵊⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵚ ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⴼⴽⴰ ⵜⴰⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵖⵜⵙ ⵉ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵉⵅⴼ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵊⵍⵉⴷ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 03 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2023 ⴱⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵉⵅⴼ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵏⵓⵕⵥⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⴽⵓ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵏ.
ⴳⵉ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵉ ⵏⵔⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵉⵜⴼ ⵉⵎⵉⴽ ⵏ ⵜⴼⴰⴼⵜ ⵅⴼ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵍⵎⵎⵉⵥⵜ ⵉ ⵜⴰⵣⵄⵄⴰⵎⵜ, ⴷ ⵎⴰⴷ ⵜⵉⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵏⴳⵉⵙ ⵉⵟⵃⴰⵏ, ⴰⵡⴷ ⵓⵔ ⵏⵜⴻⵜⵜⵓ ⴰⵙⵉⵡⵍ ⵅ ⵎⴰⵎⵛ ⵜⵜⵙⴰⵔ ⵉ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵍⵓⵎⴰⵔ ⴷⴰⵔ ⵜⵡⵙⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵉⵏⵓ (ⴰⵛⵜ ⵡⴰⵕⴰⵢⵏ), ⴳ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵔⴰ ⴰⵏⵙⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵜⴰⵣⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵜⵙ ⵏⵏ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ .
ⵣⴳ ⵉⵎⴷⵡⴰⵍⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⵖⴰⵍ ⵉⵏⵓ ⵏⵅ ⵖⴰ ⵙⵙⴽⵓⵜⵜⵖ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⵙⴳ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵏⵜⵜⴰⴼ ⵣⵓⵏⴷ :
ⴰⵏⵎⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ, ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ : 2020.
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ : ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵅⴼ ⴽⵕⴰ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⴽⵜⵏ ⵙⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ,1989.
ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵓⵏⵍⵎⴰⴷ ‘’ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ‘’, ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ, ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ 2022 .
ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵓⵏⵍⵎⴰⴷ ‘’ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ’’, ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ, ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ 2022.
ⵙ ⵜⴰⵙⵖⵣⵏⵜ ⵅ ⵉⵎⴷⵡⴰⵍⵏ ⴰ ⵙ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵉⵡⵍ ⵅ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵔⵉⴽⵜ ⴷⴰⵔⵙ ⴰⵙⴰⵜⵉⴳ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴳ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⴰ, ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⴰⵔ ⵏⵙⵙⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵉⴷⵊ ⵓⴳⵍⵉⴷ ⴰⴼⵉⵔⵄⴰⵡⵏ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵙ ‘’ⵛⵉⵛⵏⴰⵇ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ’’, ⵉⵛⵇⴰ ⵍⵃⴰⵍ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵉⵥⵉⵕ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ, ⵡⴰⵍⴰⴽⵉⵏ ⵖⴰⵙ ⴰⵏⵏⵎⵔⴰⵔⴰ ⴰⵡⴰⵍ ⵅ ⵓⴳⵍⵉⴷ ⵏⵏ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴽⵛⵎ ⵜⴼⴰⴼⵜ ⵅ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵣⴷⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵊⴰⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵉⵚⵕⴰ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳⵉ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵍⵜ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⴼⵉⵔⵄⴰⵡⵏⵜ, ⵙⴳ ⵜⴼⴰⴽⵓⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵎⴰⵍⵏ ⵓⵢⴰ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵙ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵉ ‘’ⵜⴰⵖⵍⴰ ⵏ ⵙⵉⵡⴰ ⵜⴰⵎⵉⵚⵕⵉⵜ ‘’, ⵙⵙⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⵓⵜⵔⵔⴰⵙ ⵛⵉⵛⵏⴰⵇ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵎⴰⵍ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳⵉ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⴰ.
ⵉⵟⵃⴰ ⵓⴳⵍⵉⴷ ⵏⵏ ⴳ ⵜⵔⵉⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⵏⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⵥⵓⵕ ⵏⵏⵙ, ⵢⵓⵎⵥ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰ ⵅ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⴼⵉⵔⵄⴰⵡⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 950 ⴷⴰⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵃ , ⵙⵙⵉⵏ ⵉⵟⵃⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵉⵛⵏⴰⵇ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴱⵕⵕⴰⵏⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏⵏⴰ ⵉⵏⴱⴹⵏ ⵏⵉⵖ ⵏⵏⴰ ⵉⵡⴹⵏ ⴷⴰⵔ ⵓⵣⴰⵎⵓⴳ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵙ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵎⵉⵚⵕⴰ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ, ⵉⵙⴽⵔ ⵛⵔⴰ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⴷ
ⵜⵎⵙⵜⵓⵎⴰⵏⵉⵏ ⴰⵍ ⴰⵎⵉ ⴰⵙ ⵉⵔⵔⴰ ⵉ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉ ⵉⵖⵣⵔ ⵏ ⵏⵏⵉⵍ ⴰⵙⴰⵜⵉⴳ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳⵉ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵉⵜ ⵉⵛⵇⴰⵏ ⵃⴰⵍⵍⴰ ⵙ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵉⵎⵎⵓⴽⵔⵙⵏ ⴳ ⵉⴱⴰⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵢⵓⴼⴰ ⵜⵉⵎⵓⵛⵕⴰⵥ ⴳⴳⵉⵜⵏⵜ ⵓⵔ ⴰⵙ ⵙⵙⴱⴷⵏⵜ ⵉⴳⵓⴼⵏ ⵇⴰⵃ, ⵉⵇⵇⵉⵎ ⵉⵙⵙⵉⵔⵉⵡ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵊⵓⵖⵔⴰⴼⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⴰⵎⵉ ⵉⵙⵙⵉⵜⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵣⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵥⴰⵡ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵎⵉⵚⵕⴰ ⵙ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵓⵖⵍⵍⵓⵢ.
ⵜⴰⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵍⴳⴳⵯⵉⵜ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵎⵉⵏⵣⵉ ⴰⵡⵡⴰⴹ ⵏⵏⵙ ⵖⵔ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⴳⵍⵉⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⴳⵜ ⵉ ⵜⴼⵔⴽⵜ ⵓⴳⵍⵉⴷ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵃⴽⵎⵏ ⵓⵊⴰⵔ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵣⵉ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵜⴳⴳⵏ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ .
ⵔⵅⵅⵓ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵛⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⵍⵉⵡⵏ ⵉⵣⴷⴷⴰⴳⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵉ ⴰⵢⵜ ⵡⴰⵕⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰⵢ ⴰⵙⵏⵇⵔ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵚ ⴰⵏⵎⵎⴰⵙ, ⴰⵢⵜ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ ‘’ⴱⵢⴰⵏⵏⵓ’’, ⴽⵓ ⵉⵎⵛ ⵚⵢⵢⴼⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵉⵏⵉⵖ ⵃⴰⵟⵏ ⵜⴰⵙⵖⵔⵜ ⵏ ⴱⵢⴰⵏⵏⵓ, ⵖⵉⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⴰⴽⴷ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵉⵏⵉⵖ ⵙⵙⵏⵜⵉⵏ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ ⵎⵓⵏⵏ ⵙ ⵜⵛⵉⵔⵔⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ⴽⵙⵙⵉⵏ ⵉⵄⵎⴰⴷ ⴱⴱⵢⴰⵏⵏⵓ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵄⴷⵍⵏⵜⵏ ⵣⵉ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳ ⵏ ⵓⵍⵉⵍⵉ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ, ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⵜⵏⵏⴹⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵅⴼ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵙ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵙⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⵉⵎⵉⴽ ⵏ ⵍⴱⴰⵔⴰⴽⴰ ⵙⴳ ⵚⵚⵉⴼ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏⵏ ⵣⵓⵏⴷ :ⵜⵉⵛⵔⵉⵄⵉⵏ,
ⵉⵍⵡⵉⵣⵏ,ⵜⵉⵍⵉⵎⵓⵏⵉⵏ, ⵣⵣⵛⵜ, ⴹⴹⵕⴰ, ⵉⵇⴰⵔⵉⴹⵏ… ⵙⴳ ⵡⴰⵡⵍⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ :
ⴱⵢⴰⵏⵏⵓ ⴱⵢⴰⵏⵏⵓ ⴱⵢⴰⵏⵏⵓ ⴱⵢⴰⵏⵏⵓ
ⵜⴰⵣⴰⵔⵜ ⴳ ⴰⵏⴷⵓ ⴱⵢⴰⵏⵏⵓ ⴱⵢⴰⵏⵏⵓ
ⵓⵏ ⴰⵖ ⵓⵔ ⵉⵡⵛⵉⵏ ⵛⵡⴰⵢ ⴰⵜ ⵉⵇⴱⵛ ⵓⵛⵓⵔⴷⵓ
ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⵓⵏⴰ ⴰⵙⵏ ⵓⵔ ⵉⵡⵛⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵍⴱⴰⵔⴰⴽⴰ ⵉⵏⵉⵖ ⴽⴽⵙⵏ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵊⵊⵜ ⵉ ⵓⵄⵎⵓⴷ ⵏ ⵓⵍⵉⵍⵉ ⵏⵏ ⵉⵔⵏ ⵜⵜ ⵙ ⵓⴼⵍⴰ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵔ ⵅⴰⴼⵙ ⵉⴽⵛⵛⵎ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵅ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏⵏ,ⴰⵎⵎⴰ ⵓⵏⴰ ⴰⵙⵏ ⵉⵡⵛⵉⵏ ⵛⵔⴰ ⵉⵏⵉⵖ ⴽⵙⵉⵏ ⵉⴷⵙ ⵓⵕⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴷⴰⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵉⵜⵔⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵓⵎⵥ ⵣⵖⵔ ⵕⴱⴱⵉ ⵎⴰⴷ ⵉⵔⴰ ⵉ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙ, ⵙⵙⵉⵏ ⵖⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⵡⴹⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵎⵓⵏⵏ ⴷⴰⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⵖⵓⵔ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴼⵉⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵣⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⵖⵓⵜ ⵉⵏⵉⵖ ⵜⴱⴹⵓ ⴰⵙⵏ ⴽⵓⵍ ⵎⴰⴷ ⵙⵙⵎⵓⵏⵏ ⴰⵢⵜ ⵣⵎⴰⵏ ⵉⵏⵉⵖ ⵜⵜⵎⵓⵏⵏⵏ ⴷⴰⵔ ⵍⴼⵇⵉ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⵉⴱⵟⵟⵓⵏ, ⴰⵎⵎⴰ ⵍⵡⴰⵛⵓⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⵜⵇⵇⴰⵍⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⴰⵍ ⵉⴹ ⵃⵓⵎⴰ ⵓⵔ ⵜⵏ ⵉⵜⵜⵉⵥⵉⵕ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵍⵍⴰⵙⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵜⵙⵜⵃⴰⵏ ⴰⵜⵏ ⵢⵉⵏⵏⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵜⵉⵡⴰⵛⵓⵏⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵜⵜⵎⵓⵏⵏⵜ ⴷⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵉⵏⵉⵖ ⵜⵉ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵙ ⴰⵢⵜ ⵡⴰⵕⴰⵢⵏ « ⵜⵜⵔⵉⴷ » ⴷ ⵓⵇⴷⵉⴷ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵓⵢⴷⴷⵉⴷ ⵜⵣⵔⵔⵉ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⴰ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ ⴼⵔⵃⵏ ⴳⵉⵙ ⵡⵓⵍⴰⵡⵏ ⵉⵏⵉⵖ ⴽⴽⵙⵏ ⵉⵙⵙ ⵛⵔⴰ ⵅ ⵡⵓⵍ ⵜⴻⵜⵜⵓⵏ ⵉⵙⵙ ⴽⵓⵍ ⴰⵎⵔⵔⵜ ⵏ ⵅⴰⴼⵙⵏ ⵉⴽⴽⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴼⴷⴷⵊⴰⵃ,ⵙⵙⵉⵏ ⵉⵏⵉⵖ ⵙⵙⵉⵜⵉⵎⵏ ⴰⴷ ⵅⴰⴼⵙⵏ ⵉⵏⵏⵟ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵎⵓⵏⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⴼⵔⵃⵏ ⵡⵓⵍⴰⵡⵏ.
ⴽⵓⵍ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⵙ ⵓⵙⵖⵜⵙ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⵓⵊⵍⵉⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵚ ⴳⵉ ⴰⵙ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵉⵅⴼ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴷ ⵉⴷⵡⵍ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵏⵓⵕⵥⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵎⵛⴰⵛⴽⴰⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵏ ⵙ ⵉⴳⴰⵢⵢⵓⵜⵏ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⴰⵔ ⵏⵙⵙⵓⵜⵓⵔ ⴰⴷ ⵔⵔⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ ⵉ ⴽⵓⵍ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵥⵖⵓⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵡⴰⴽⵛⵎ ⵙ ⵉⵎⵉ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵃⵎⴰ ⴰⵜ ⵖⵔⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷ ⴷ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵉⵏⵏ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ. ⴳ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵓⵔ ⴰⵏⵖ ⵉⵇⵇⵉⵎ ⵖⴰⵙ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ : ⵏⵙⵙⵉⵜⵉⵎ ⵣⵖⵔ ⴰⵢⵜ ⵜⵡⵓⵏⴽⵜ ⴰⴷ ⵎⴷⵉⵏ ⴰⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵉ ⴽⵓⵍ ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⵣⵣⵓⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴽⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱ