Awal ɣef tmucuha
Awal ɣef tmucuha 1-2159
Timucuha
Yenna Uxeldun deg wawal-is: « Lufan i nura merra timucuha timaziɣin talfi neččur imelyunen n yidlisen». Maca, akka tura, ayen i ɣ-d-yewwḍen n tmucuha drus maḍi imi agdud amaziɣ wissen acimi, ɣas ma ɣur-s tira n tifinaɣ i d-yesnulfa ur tt-issexdem ara. I yessexdem d ccfaya-s. Ccfaya ddebb-is d tatut. Ddeb n tatut d tira. Ihi aru tura kra ad d-yeqqim i lebda.
Timucuha, timɛayin, inzan, tiqnaẓ d wayen yerzan akk tasekla taqburt tamaziɣt i d-izegren acḥal d lqern, tezgel-itt tatut, tewweḍ-d ass-a ɣur-neɣ, s tira d wallalen atraren am tasenselkimt ur tettuɣal ara ad tissin tamettant am umur ameqqran deg-s i inegren ur d-yeǧǧi lǧerra. Ayen i d-yeqqimen seg tsekla-a ad t-nerr d lsas iɣef ara ibedd uxxam n yidles amaziɣ.
Tamacahut d aḍris yettrebbin. Zik, mačči aṭas aya, aɣerbaz amaziɣ d lkanun, d agraw neɣ d tala.Imawlan n uxxam tezzin-d ɣef lkanun, ttawin-d seg-s tazɣelt yis-s asemmiḍ yettnejli fell-asen, rnu i waya tazɣelt talsit i d-yettdeggir umdan i win yellan ɣef yiri-s. Imeqqranen d iselmaden ma d imeẓẓyanen d inelmaden.
Awal ɣef tmucuha 1-2160
Lkanun inecced ɣer wawal mačči am tliẓri i ɣ-d-ireǧǧmen kra yekka wass s tutlayt ur fehment tyemmatin-nneɣ, tiliẓri yukren tasga i lkanun tesrusu-d tasusmi ɣef ugraw yeṭṭafaren asaru amaṣri. Tasusmi tesɛuggun, tessengar awal. Wanag lkanun yezdin at uxxam yezga inecced deg-sen, yal iḍ ad d-ssurgen akk ayen ssnen i wiyiḍ.
Tamɛayt meẓẓiyet, tugar-itt tmacahut deg teɣzi, tettfakka s yiwet n tenfalit taneggarut, d nettat i d agmuḍ neɣ d tifrat n tuttriwin i nettaf deg uḍris. Wid i sent-isellen i temɛayin ur ttɣimin ara war tasedmirt, zemren ad d-ḍsen, ad twehmen neɣ ad sen-teɛǧeb nezzeh taggara n temɛayt.
Ulac anzi seg yinzan imaziɣen (amedya: “Inebgi n yiwen wass d afessas, inebgi n sin wussan d amessas, inebgi n wussan aṭas ddem-d adebbuz erẓ-it fell-as” yekka-d seg temɛayt “Inebgi amessas”) i d-ilulen kanakka iman-is melba ma yefruri-d seg uḍris n kra n temɛayt i t-id-issegzayen, amek i d-yusa ɣur-neɣ, nesseqdac-it deg tegnatin n uskasi gar-aneɣ. Maca drus maḍi n yimdanen i yeḥṣan s wamek i d-nnulfan yinzan.
Awal ɣef tmucuha 12375
Yettmal-d tamacahut i warrac

Ubeẓwi