ⵙⵉⴷⵉ ⵉⴼⵏⵉ : ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵏ ⵉⴼⵏⵉ
ⵙⵉⴷⵉ ⵉⴼⵏⵉ : ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵏ ⵉⴼⵏⵉ 1----323
ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵉⴼⵏⵉ ⴷ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵉⴼⵏⵉ, ⵉⴳⴰ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵉⴼⵏⵉ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵉⵖⵔ ⵙ ⵓⵎⵏⴳⵜ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵉⴼⵏⵉ, ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵔⴰⵙ 26 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2023 ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵔⴰ ⴼ ⵓⵙⵏⵜⵍ ; ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⵉⵎⵉⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⴽⵍⴰⵍⵏ ⴰⴷ ⵙⵉⵙ ⵉⴷⵓⵍ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ; ⴳ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵓⵍⴰ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ, ⵙⵍⴰⵡⴰ ⵏⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵉⴼⵏⵉ ⵍⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵥⵉⵍⵏ, ⴷ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵉⵙⵙⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴰⴷ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ.
ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵏ ⵉⴼⵏⵉ, ⵢⴰⵜ ⵜⵓⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵔⴰⵢⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵍⵍⵉ ⴳ ⵔⴰⴷ ⵣⵓⵣⵣⵔⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ ⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏⵏⵖ,ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⴳⴰ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
ⴳⵔ ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ ⴰⴷ, ⵉⴳⴰ ⴰⵖ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷ ⵏⵙⴱⵔⵔⴽ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏⵏⵖ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵏⵏⵖ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ :
ⴼⴰⴹⵎⴰ ⴰⵢⵜ ⵎⵓⵙ
ⵜⴰⵎⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵜⴰⵎⵔⵣⵓⵜ, ⴷ ⵜⵎⵣⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵏ, ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ, ⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ.
ⵙⴰⵏⴰ ⴰⵎⵊⵊⵓⴹ
ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴷⴷⵓⴽⵜⵓⵔⴰ ⴳ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵔⵣⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵔⵎ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴼ ⵓⵏⵓⵃⵢⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵏ, ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ, ⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ. ⵜⴷⵓⵍ ⵙ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵊⴰⵏⴷⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵜⴰⵡⵊⴰ.
ⵎⵓⵍⴰⵢ ⴷⵔⵉⵙ ⵊⵊⴰⵢⴷⵉ
ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵜ ⵜⴰⵙⵍⵉⵥⵕⵉⵜ, ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⴰⵍⵎⵎⵓⴷ ⵉ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴳⵉⵡⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ, ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⵥⵓⵍⵉ, ⴷ ⵜⵙⵓⵙⵢⵓⵍⵓⵊⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵏⵉⵙⵍⵉⵥⵕⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵓⵔⴰ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴼ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ.
ⴱⵓⵛⵜⴰ ⴼⵔⵇⵣⴰⵢⴷ
ⵉⴳⴰ ⴰⵏⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ, ⵉⵖⵔⴰ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴷ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⴰⵡⵉⵜ (ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵚⵚⵓⵕⴱⵓⵏ, ⴱⴰⵔⵉⵣ 3), ⵢⵓⵔⴰ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ ⴳ ⵜⵖⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ (ⵍⴱⴰⵢⴰⵏ ⵜⴰⵃⵔⵉⵔ…) ⴷ ⵜⵙⵖⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ. ⵖⵉⵍ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵏ, ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵚⵚⵍⵟⴰⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ ⴳ ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ, ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵉⴼⵙⵔ ⵓⵍⴰ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴼ ⵓⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ.
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⵡⵉⴽⴰ
ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴰⵔⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⵍⵍⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⵔⵉⵙⵜ ⴷ ⵓⵏⴰⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ. ⵉⵙⵙⴼⴰⵖ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴳ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ, ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⴼ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ,.
ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⴰⵎⵓⵥⴰⵢ
ⵉⴳⴰ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⴰⵎⵓⵥⴰⵢ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵔⵣⵓ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷⴰⵔⵙ ⴷⴷⵓⴽⵜⵓⵕⴰ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⵏⴰⵡ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ.
ⵙⵉⴷⵉ ⵉⴼⵏⵉ : ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵏ ⵉⴼⵏⵉ 1----323
ⵍⵃⴰⴼⴹ ⴰⵛⴰⴼⵉ
ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵜⵣⵏⵉⵜ, ⵉⴳⴰ ⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⴳ ⵜⴱⵢⵓⵍⵓⵊⵜ, ⵉⴳ ⴰⵎⵙⴳⵏⴰⴼ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵓⵙⵙⵓ ⴳ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ, ⵎⴽ ⴷⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵎⴰ ⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵯⵍ ⵏ ⵉⴳⵓⴷⴰⵔ ⴷ ⵓⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵯⵍ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⵉ ⵓ ⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙⴳ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⵍⴰ.
ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴱⴰⵃⵎⴰⴷ
ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ. ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵏⵉⵜ ⵉⴷⵓⵍ ⴰⵡⴷ ⵙ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ, ⵢⵓⵎⵥ ⴷⴷⵓⴽⵜⵓⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵙⵜⵉⵔⵍⵉⴳ ⴳ ⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ.
ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵛⵎⵍⴰⵍ
ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⴷ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ, ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵏ, ⴹⵀⵕ ⵍⵎⵀⵔⴰⵥ, ⴼⴰⵙ.
ⵄⴱⴷ ⵍⵄⵣⵉⵣ ⵍⵎⵏⵜⴰⵊ
ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵛⵎⵎⴰⵄⵢⵢⴰ, ⵢⵓⵎⵥ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⴳ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜⵏ ⴷ ⵜⴰⵢⵢⴰⴹ ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ, ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵎⵣ ⵎⴰⵙⵜⵔ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵏⵖⵎⵔⵜ, ⵢⴰⵎⵥ ⴷⴷⵓⴽⵜⵓⵔⴰ ⴳ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ.
ⵢⴰⵃⵢⴰ ⵍⵄⵢⵓⵏⵉ
ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴽⴰⵎⵏⵡⵉⵍⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴱⵉⵏⵙⵍⴰⴼⴰⵏⵢⴰ, ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⵜⵜⴷⵓⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⴳ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰⵡⵉⵢⵏ, ⵎⴽ ⴷⴰ ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉ ⴼ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⴱⵓⵄⵢⵢⴰⴷⵉ
ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴳ ⵜⵖⵓⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵛⵓⵄⴰⵢⴱ ⴷⴷⴽⴽⴰⵍⵉ ⴳ ⵊⴷⵉⴷⴰ, ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵔⵣⵓ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ.
ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ ⴱⵓⵎⵉⵚⵕ
ⵢⵓⵎⵥ ⵎⴰⵙⵜⵔ ⵖ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵉⴱⵏ ⵥⵓⵀⵕ, ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⴰⵔ ⵙⵡⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⴰⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴼⵉⴼⵖⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵃⵢⵢⴰⵍ ⴰⵡⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⴳ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵥⵕⵡⴰⵍ
ⴰⵎⵣⵔⴰⵡ ⴰⵎⵔⵣⵓ ⴳ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⴷⴷⵓⴽⵜⵓⵔⴰ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵏ, ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵙⴰⵢⵙ ⴼⴰⵙ. ⵉⴼⵙⵔ ⵢⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵣⵡⵍ :
ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ ⴼ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2013 ⵙⴳ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ, ⵉⴼⵙⵔ ⴰⵡⵜ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ ⴳ ⵎⵏⴰⵡ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵎⵓⵏⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ.
ⵙⵉⴷⵉ ⵉⴼⵏⵉ : ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵏ ⵉⴼⵏⵉ 1----323
ⵎⵙⵄⵓⴷ ⴱⵓⴳⵔⵏ
ⴰⵎⵙⵙⵓⴼⴼⵖ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⴰⵔⵢⵓ, ⵉⴳ ⴰⵡⴷ ⴰⵎⵔⵣⵓ ⴳ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ, ⵉⵙⵙⵓⴼⴼⵖ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⵙⵓⵔⴰ, ⵙⵉⵏ ⵖⵣⵣⵉⴼⵏⵉⵏ ⴷ ⵙⵉⵏ ⴳⵣⵣⵓⵍⵏⵉⵏ.
ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵜⵜⵓⵀⴰⵎⵉ ⵍⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵉ
ⵢⵓⵎⵥ ⴷⴷⵓⴽⵜⵓⵔⴰ ⴳ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰ ⴳ ⵓⴼⵔⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵜⵙⴽⵍⴰ, ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵉⵏⵏⴰⵡⵉⵏ ⴼ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴳ ⵉⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵢⵏ, ⵉⴳ ⴰⵡⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴰⵍ ⴰⵎⴰⵍ ⵉ ⵓⵙⵏⵉⴼⵍ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ.
ⵍⵃⵙⵏ ⵊⴰⴳⴳⴰⵔ
ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴳⴱⴰⵔ, ⵉⴽⵛⵎ ⵙ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴹⴰⵕⴰⵟ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵉⴷⵔⴰ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴷ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴰⵜⵉⴽⵏⵉⴽ
ⵎⵙⵄⵓⴷ ⴳⵓⴳⵕⵏ
ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵙⵙⵓⴼⴼⵖ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⴰⵔⵢⵓ ⴷ ⵓⵎⵔⵣⵓ ⴳ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵏⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ
ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵊⴰⵍⵉⵍ
ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵎⵔⵣⵓ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⴷⵓⵍ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⵉⵙⵙⴼⵓⵖ ⵢⴰⴷ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴼ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵕⵕⵡⴰⵢⵙ ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ ⵉⵎⵓⵙⵏⴰⵡⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵜⵉⵙⵓⴳⵎⵉⵏ
ⴰⵏⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ, ⵉⴳ ⴰⵡⴷ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵎⵔⵣⵓ ⴳ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ. ⴷⴰⵔⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ ⵉⵎⵓⵙⵏⴰⵡⵏ ⴳ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⵏⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ.
ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴰⵍⵄⵢⵓⴹ
ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵎⵔⵣⵓ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴳⴳⴰⵢ ⴰⵎⵙⵎⵓⵏⴰⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⴳⵓⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ.
ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⵖ ⵔⴰⴷ ⴷⵔⵓⵏ ⵙ ⵜⵏⴼⵓⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵜⵉ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵏ ⵉⴼⵏⵉ, ⵙⵉⴷⵉ ⵉⴼⵏⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⵏⵣⴱⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⴷⵏⴰⵏⵜ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ, ⵎⴽ ⴰⴷ ⴰⴼ ⵔⴰⴷ ⵣⵓⵣⵣⵔⵏ ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ ⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳⵔ ⵉⴳⵉⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵥⵉⵍⵏ.
ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵉⴼⵏⵉ, ⵓⵔ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵖⴰⵙ ⵜⵉⵏⵏⴰⵡⵉⵏ ⴼ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵎⴰⵛⵛ ⵔⴰⴷ ⵜⵜ ⵜⴰⵡⵉ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵜⴱⵔⵉⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ, ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵛⴰⵟⵔⵏⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏⵏⵙⵏ, ⵔⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵉⵙⴰⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⵉ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⵄⵔⵔⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴼⴼⵖ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵙ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ, ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⵉⵎⵥⵕⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵓⵏⵜⵉⵎ, ⴳ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⴷ ⵓⵣⵉⴳⴳⵣ ⴳ ⵓⵙⵓⵙⵙⵏ, ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⴼ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵙ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵏ.
ⵙⵉⴷⵉ ⵉⴼⵏⵉ : ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵏ ⵉⴼⵏⵉ 1----323
ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴳⴳⵓⵔⵓ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵏⵏⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴳⵔ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⴼⵔⴰⵏⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴳ ⵉⵎⵙⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⴰⴷ. ⵉⵙⵓⵔⴰ ⵍⵍⵉ ⴷⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ : « ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ » ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵎⵅⴰⵡ, « ⵜⵛⴰⵔⵜⵔ » ⵏ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵃⴰⵏⵉⵏ, « ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵉⴷⴷⵔⵏ » ⵏ ⵄⴱⴷⵍⵄⵣⵉⵣ ⵓⵙⵙⴰⵢⵃ ⴷ « ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵖ ⵓⵣⵡⴰⴳ » ⵏ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵎⴰⵜⵓⵙ. ⵙ ⵎⴽ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵜⵕⵣⵎ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵉⴳⴳⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⵏⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴼ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⴰⴷ.
ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ, ⴰⵔ ⴰⵡⵏ ⵜⴰⵇⵇⵔⴰ ⴰⴷ ⴷⵉⴷⵙ ⵜⵣⵣⵔⵉⵎ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴳ ⵙⵉⴷⵉ ⵉⴼⵏⵉ ⴳ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵉⴼⵏⵉ, ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵔⴰⵙ 26 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2023, ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵍⴷⴰ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵜⴰⴳⴳⵯⵉⵎ ⵙ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵉⴼⵏⵉ ⴷ ⵡⴰ
ⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏⵏⵙ.