ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵊⴰⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵜⴻⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ
ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵊⴰⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵜⴻⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ 1---1066
ⵉⵣⵎⵎⵉⵎ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴻⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⴳ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴰⴽⴷ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
ⵉⵣⵎⵎⵉⵎ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵍⵎⵓⵊⴰⵀⵉⴷ ⴰⵏⴼⵍⴰⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵜⴻⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵅⵜⵓⵛ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⴷ.
ⴰⵔ ⵜⵎⵎⴰⵍ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⴰⴼⵔⴰⴽ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵜⴰⵢ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ ⴳ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵡⴰⵜⵜⵙⵏⵉⵏ ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵊⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ. ⵙ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴷ, ⵔⴰⴷ ⵉⵥⴹⵉⵕⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⵓⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴷ ⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏ ⴼ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴰⵣⵣⵍⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵎⵖⵓⵔ ⵜⵉⵕⵡ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵉⵡⴷⴰⵏ.
ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ, ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⴰⵡⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵙⵏⵙⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ, ⴷ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⴼ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
ⵢⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⵜⵜⵓⵛ, ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵉⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⵡⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ, ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⵉⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⴰⵡⵡⴰⵏⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ. ⵢⵉⵏⵉ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⵙⵓ ⴷ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵖ ⵉⵙⵔⵙ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⵓ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ.
ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵊⴰⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵜⴻⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ 1---1066
ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴼ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⴼ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⴽⵔ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ.
ⵢⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵎⵓⵊⴰⵀⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵎⴷⵔⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵟ ⴷ ⵓⴹⴼⵕ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵢⵏ ⴳⵉⵙⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵥⴹⵕ ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵓⵏⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ.