ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 13-229
ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⴽⵯⵜⵜⵓⵢ ⵡⵉⵙ 22 ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⴰⵊⴷⵉⵔ, ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵙⵙ ⵏ 12 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2023 ⴳ ⵜⵉⵙ 12.30. ⵔⴰⴷ ⵜⵥⵍⵉ ⵉ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⴰⴷ ⵙⴳ 17 ⴷ 20 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2023.
ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵓⴽⵯⵜⵜⵓⵢ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴳ ⴰⵊⴷⵉⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⵙⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ.  ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⴰⴷ, ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉ ⵉ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⵢⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⵥⵕ ⵏⵏⵙ.