ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵅⴰⵢⵔ ⴷⴷⵉⵏ… ⴰⵢⵍⴰⵍ ⴰⵥⵕⵡⴰⵍ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵅⴰⵢⵔ ⴷⴷⵉⵏ… ⴰⵢⵍⴰⵍ ⴰⵥⵕⵡⴰⵍ 12269
ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ
ⵉⵍⵓⵍ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⴷ ⵓⵎⵏⴳⴰⵍ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵅⴰⵢⵔ ⴷⴷⵉⵏ ⴳ ⵡⵓⵙⵓⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⵓ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵡⵜ, ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ. ⵜⵣⵓⴳ ⵜⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵢⵉⵎⵖⵓⵔ ⴳⵉⵙ. ⵉⴼⵍ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵣⵉⴽⴽ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⴳ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴳ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1961 ⴰⵔ 1963 ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴹⴰⵕⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ.
ⴰⵣⵡⴰⴳ ⵏⵏⵙ ⵙ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ
ⵉⵥⵥⵕⵥⵎ ⵙⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵉⵣⵓⴳ ⵙ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⵉⵔⵡⵍ ⵉ ⵜⴹⴼⵕⵉ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵜ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵏ ⵎⴰⵕⵚ 1965. ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵏ « ⵍⵓⴷⵢⵓⴱ » ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ. ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵥⵕⴰ « ⴰⵢⵍⴰⵍ ⴰⵥⵕⵡⴰⵍ » ⵓⵔ ⴰⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵙⵓⵏⴼⵓⵙ ⵙ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵔⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵉⵙⵏⵓⴽⵎⴰⵏ, ⴷ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵢⵍⴰⵍ ⴳ ⵉⴳⵏⵏⴰ ⵓⴽⵉⵏⵉⵏ, ⵎⴰⵢⴰ ⵏⵏ ⴰ ⴼ ⴰⵙ ⵜⵙⵙⵔⵖⴰ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵉⴼⵙⵔ ⴰⵙ ⵚⴰⵕⵟⵕ ⵜⴰⵏⴷⵢⴰⵣⵜ ⵏ « ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ » ⴳ ⵜⵕⵥⵥⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏⵏ « ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ »
ⵓⵖⵓⵍ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵅⴰⵢⵔ ⴷⴷⵉⵏ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1979 ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⴱⴰⵢⵜ ⵏ ⵚⴹⵉⵚ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵉⵖⴰⵎⴰ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵎⵓⵜ, ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵉⵏⵇⵇⴰⵏ.
ⵜⴰⵏⴼⵓⵙⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ
ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵅⴰⵢⵔ ⴷⴷⵉⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵉⴳⴰ ⵏⵉⵜ ⵙⵓⵍ ⴰⵄⵔⵔⵉⵎ, ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴷⴰ ⵉⴼⵙⵙⵔ ⵜⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵏ « ⵍⴰⴱⵉⵊⵉ ⵎⴰⵕⵓⴽⵉⵏ LA VIGIE MAROCAINE. ⴽⴽⴰⵏ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵡⴳⵏⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⴷ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ. ⵉⴳ ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵉⵙⵓⴼⵓⵏ ⴳ ⵚⴹⵉⵚⵜ ⵜⵎⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⴷ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ ⵉⵙⵎⵔⵖⴰⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵟⵟⴰⵀⵕ ⴱⵏ ⵊⵍⵍⵓⵏ ⴷ ⵄⴱⴷⵍⴽⴱⵉⵔ ⵍⵅⴰⵟⵉⴱⵉ…
ⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ
ⵉⴼⴼⵖ ⴷ ⵉ ⵅⴰⵢⵔ ⴷⴷⵉⵏ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1964 ⴷⴷⵓ ⵓⵣⵡⵍ « ⴰⵖⵉⵍⴼ ⴰⴱⵔⴽⴰⵏ nausée noire » ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵖⴰⵔ ⵜⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⴹⵓ ⵏ ⵡⴰⵔ ⴰⵏⴰⵔⵓⵣ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵢⵓⵜⵏ ⵙ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ. ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1967 ⵜⴼⵙⵔ ⴰⵙ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ « ⵙⵓⵢ Seuil » ⵜⴰⴼⴰⵍⴽⴰⵢⵜ ⵉⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵣⵡⵍ « ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ » ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵔⴰ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵎⴷⵓⴷⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵓⴽⵉⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1960.
ⴳ ⵜⴼⴰⵍⴽⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⴷ ⵉⴼⴼⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⴰⵥ, ⵉⵜⵜⵓⵜⵏ ⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵥⵕⴰ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵎⴷⵓⴷⵉ, ⵜⴳ ⵜⵟⵏⴰⵥⵜ ⴷ ⵜⴰⴳⵯⵉⵜ ⴰⵎⵔⵉⴳ ⵏⵏⵙ. ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵜⴼⵙⵔ ⴰⵙ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ « ⵙⵓⵢ Seuil » ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵣⵡⵍ » ⵜⴰⴼⴳⴳⴰ ⵜⴰⵏⴰⴱⴰⵡⵜ » ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵖ ⵉⴼⴰⵡ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽ ⵏⵏⵙ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ. ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1969 ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵜⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵎⵎⵉ ⵉⴳⴰ ⵙ ⵓⵣⵡⵍ « ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵏ ⵜⴱⵖⴰⵢⵏⵓⵙⵜ » ⵉⵙⵙⵉⵙⴼⵉⵡⵏ ⵉⵙⵢⴰⴼⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵕⵥⴰⴳⵯⵏⵉⵏ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵡⴰⵔ ⴰⵏⴰⵔⵓⵣ ⴷ ⵜⵖⵡⵡⴰⵖⵜ.


ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⵉⴷ ⴱⵓⵜⴱⴰⵖⴰ – ⴰⴳⵯⵍⵎⵉⵎ